Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища и потвърждения

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издадено/преиздадено свидетелства за правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища и потвърждения.

 

Необходими условия за предоставяне на административната услуга:

 • Навършени 18 години, или възраст определена в изискването за придобиване на съответната правоспособност (навършени 21 години за правоспособност даваща право за заемане длъжност «капитан» или «корабоводител»);
 • Здравословно годни за работа на кораб;
 • Завършено одобрено образование или завършен одобрен курс;
 • Притежаващи необходимия плавателен стаж, когато се изисква такъв;
 • Успешно положен изпит, когато се изисква такъв.
   

 

- Правно основание

 • Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България; 
 • Препоръки за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международното корабоплаване на Комитета по вътрешен транспорт към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации и Дунавската комисия, и директиви 96/50/ЕО и 91/672/ЕИО. 
 • Наредба № Н-11 за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България. 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи, за заявяване на административната услуга:

 

 1. За издаване на свидетелства за правоспособност, за заемане длъжност на кораби превозващи стоки и пътници по вътрешните водни пътища на Европа.
 • Заявление по образец;
 • Фотокопие на диплом за завършено одобрено образование, (за издаване на първа правоспособност или при промяна вида на образованието);
 • Фотокопие на свидетелство за специална и допълнителна подготовка за работа на кораби плаващи по ВВПЕ (когато се изисква и не е издадено от ИАМА);
 • Фотокопие на свидетелство за медицинска годност от одобрено транспортно медицинско заведение, съответстващо на изискванията на Наредба № Н 11 за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България;
 • Служебна книжка (за вписване на придобитата квалификация и ако е необходимо удостоверяване на плавателен стаж);
 • Снимка 1 бр. – съгласно изискванията на ЗБЛД;
 • Дневник за практическа подготовка (когато се изисква такъв);
 • Документ за платена такса по Тарифа № 5.

 

 1. За издаване на потвърждение на свидетелство за правоспособност, за заемане длъжност на кораби превозващи стоки и пътници по вътрешните водни пътища на Европа. 

 

 • Заявление по образец;
 • Фотокопие на свидетелство за специална и допълнителна подготовка за работа на кораби плаващи по ВВПЕ (когато се изисква и не е издадено от ИАМА);
 • Фотокопие на свидетелство за медицинска годност от одобрено транспортно медицинско заведение, съответстващо на изискванията на Наредба № Н 11 за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България (в случаите, когато заверката на медицинската годност в служебната книжка е изтекла или срокът на валидност не съответства на срока на издаваното потвърждение);
 • Служебна книжка (за вписване на продължаваща медицинска годност или за удостоверяване на медицинската годност, в случаите, когато е валидна);
 • Снимка 1 бр. – съгласно изискванията на ЗБЛД;
 • Документ за платена такса по Тарифа № 5.

 

Потвърждение на свидетелство за правоспособност се издава в случаите когато правоспособно лице придобива и разширява права към притежавано свидетелство за правоспособност, за заемане длъжност на кораби превозващи стоки и пътници по вътрешните водни пътища на Европа.
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 •  

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване, съгласно Тарифа № 5, както следва: 

 

 1. За издаване на свидетелства за правоспособност, за заемане длъжност на кораби превозващи стоки и пътници по вътрешните водни пътища на Европа. 
 • За обикновена услуга в рамките на 30 календарни дни - 20.00 лв. 
 • За бърза услуга в рамките на 7 календарни дни - 40.00 лв. 

Към сумата за издаване се заплаща стойността на ценните книги - 5.00 лв 

 

 1. За издаване на потвърждение на свидетелство за правоспособност, за заемане длъжност на кораби превозващи стоки и пътници по вътрешните водни пътища на Европа. 
 • За обикновена услуга в рамките на 30 календарни дни - 10.00 лв. 
 • За бърза услуга в рамките на 7 календарни дни - 20.00 лв. 
 • За експресна услуга в рамките на 8 часа - 30.00 лв. 

Към сумата за издаване се заплаща стойността на ценните книги - 5.00 лв 

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В центъра за административно обслужване.
 • Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.


Забележка: 
•    При подаване на документите в центъра за административно обслужване кандидатът трябва да представи оригиналите на документите за сверяване с фотокопията.
•    При подаване на документите кандидатът трябва да удостовери самоличността си с валиден документ за самоличност.

 

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не