Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност за работа на море и потвърждения

Какво представлява услугата

Описание

Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност и потвърждения

Свидетелство за правоспособност се издава на морското лице, когато отговаря на изискванията на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Р. България, както е изменена (Наредба № 6).


Преиздаване и удължаване на свидетелство за правоспособност се извършва при изпълнение на изискванията на Наредба №6, като се изпълнят и условията за продължаваша компетентност, когато това се изисква.


Свидетелства за специална и допълнителна, които не са издадени от ИАМА, предварително трябва да преминат процедура по признаване.
При получаване на новото свидетелство, старото се връща за унищожаване.

- Правно основание

 • Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България – чл. 100 и 111,
 • Международната конвенция STCW от 1978, както е изменена или
 • Препоръки за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международно корабоплаване на Комитета по вътрешен транспорт на ИКЕ на ООН и Дунавската комисия.
 • Наредба № Н-11 за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Р. България

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за да ползвате услугата:

 

 • За издаване на свидетелства за правоспособност (прилага се при новопридобита такава):

 

 1. Заявление*;
 2. Снимка – 1 брой съгласно ЗБЛД (само за чужди граждани)
 3. Оригинал и фотокопие на диплома за завършено одобрено образование, (ако не е вече представена по повод друга административна услуга);
 4. Оригинал и фотокопие на свидетелство за професионална квалификация, когато се изисква такова (ако не е вече представено по повод друга административна услуга);
 5. Удостоверение за завършен одобрен подготвителен курс, когато се изисква такъв;
 6. Оригинал и фотокопие на свидетелство за медицинска годност от одобрено медицинско заведение**;
 7. Документ за платена такса по Тарифа 5 за таксите, събирани в системата на МТС.

 

 • За преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност:
 1. Заявление по образец*;
 2. Снимка – 1 брой съгласно ЗБЛД (само за чужди граждани);
 3. Оригинал и фотокопие на свидетелство за медицинска годност от одобрено медицинско заведение**;
 4. Документ за платена такса по Тарифа 5 за таксите, събирани в системата на МТИТС.

 

 • За потвърждения (ендорсмънт) по правило I/10 на конвенция STCW от 1978, както е изменена.

 

 1. Заявление по образец*;
 2. Документ за самоличност;
 3. Писмо удостоверяващо, че лицето ще работи на кораб, плаващ под българско знаме;
 4. Копие на свидетелства за правоспособност по конвенция STCW 1978, както е изменена 
 5. Копие на свидетелства за премината допълнителна и/или специална подготовка; 
 6. Оригинал и фотокопие на свидетелство за медицинска годност от одобрено медицинско заведение**;
 7. Снимка – 1 брой съгласно ЗБЛД;
 8. Документ за платена такса по Тарифа 5 за таксите събирани в системата на    МТИТС.

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път, при спазване на изискванията на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

 

Забележка: 


* Заявленията за административната услуга когато се подават на на гишето за административно обслужване се формират и отпечатват на място при заявяване на услугата и само ако подаването на заявлението е чрез куриер или по електронен път е необходимо да се попълват предварително.
**Списъкът на одобрените лечебни заведения е публикуван на официалната страница на ИАМА: www.marad.bg

Наличието на необходимия плавателен стаж за издаване/ преиздаване срока на валидност на свидетелство за правоспособност се проверява служебно.


На всяко фотокопие се изписва собственоръчно текста „Декларирам, че данните са верни” и се поставя подпис, фамилия и дата.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 •  

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване, съгласно Тарифа № 5 на МТС се събират такси, както следва:

 

 • за свидетелство за правоспособност съгласно чл. 79, т.1 на Тарифа № 5 на МТС:

а) до 30 календарни дни - 20 лв.;
б) до 7 календарни дни - 40 лв.


•    за потвърждение на свидетелство за правоспособностпо чл. 79, т. 3 на Тарифа № 5 на МТС:


а) до 30 календарни дни - 10 лв.;
б) до 7 календарни дни - 20 лв.;
в) до 8 часа - 30 лв. 

 


Пояснение за такса/цена: При издаване/преиздаване на свидетелство за правоспособност отделно се заплаща и стойността на ценните образци съгласно чл. 83, която е 19,00 лв. за STCW образците и 5,00 лв. за образци тип - вътрешни водни пътища на Европа.

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В центъра за административно обслужване.
 • Друг център за административно обслужване, ако изрично е посочено в заявлението.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.
   

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)070010145
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: stw_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: stw_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: stw_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Забележка: Обаждането по телефон се таксува съгласно личния Ви тарифен план.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не