Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност за работа на море и потвърждения

Какво представлява услугата

Описание

Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност и потвърждения

Свидетелство за правоспособност се издава на морското лице, когато отговаря на изискванията на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Р. България, както е изменена (Наредба № 6).


Преиздаване и удължаване на свидетелство за правоспособност се извършва при изпълнение на изискванията на Наредба №6, като се изпълнят и условията за продължаваша компетентност, когато това се изисква.


Свидетелства за специална и допълнителна, които не са издадени от ИАМА, предварително трябва да преминат процедура по признаване.
При получаване на новото свидетелство, старото се връща за унищожаване.

- Правно основание

 • Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България, 
 • Международната конвенция STCW от 1978, както е изменена или 
 • Препоръки за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международно корабоплаване на Комитета по вътрешен транспорт на ИКЕ на ООН и Дунавската комисия. 
 • Наредба № Н-11 за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Р. България 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за да ползвате услугата:

 

 • За издаване на свидетелства за правоспособност (прилага се при новопридобита такава):

 

 1. Заявление по образец*;
 2. Снимка – 1 брой съгласно ЗБЛД (само за чужди граждани)
 3. Оригинал и фотокопие на диплома за завършено одобрено образование, (ако не е вече представена по повод друга административна услуга);
 4. Оригинал и фотокопие на свидетелство за професионална квалификация, когато се изисква такова (ако не е вече представена по повод друга административна услуга);
 5. Удостоверение за завършен одобрен подготвителен курс, когато се изисква такъв;
 6. Оригинал и фотокопие на свидетелство за медицинска годност от одобрено медицинско заведение**;
 7. Документ за платена такса по Тарифа 5 за таксите, събирани в системата на МТИТС.

 

 • За преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност:
 1. Заявление по образец*;
 2. Снимка – 1 брой съгласно ЗБЛД (само за чужди граждани);
 3. Оригинал и фотокопие на свидетелство за медицинска годност от одобрено медицинско заведение**;
 4. Документ за платена такса по Тарифа 5 за таксите, събирани в системата на МТИТС.

 

 • За потвърждения (ендорсмънт) по правило I/10 на конвенция STCW от 1978, както е изменена.

 

 1. Заявление по образец*;
 2. Документ за самоличност;
 3. Писмо удостоверяващо, че лицето ще работи на кораб, плаващ под българско знаме;
 4. Копие на свидетелства за правоспособност по конвенция STCW 1978, както е изменена 
 5. Копие на свидетелства за премината допълнителна и/или специална подготовка; 
 6. Оригинал и фотокопие на свидетелство за медицинска годност от одобрено медицинско заведение**;
 7. Снимка – 1 брой съгласно ЗБЛД;
 8. Документ за платена такса по Тарифа 5 за таксите събирани в системата на    МТИТС.

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.
 

Забележка: 


* Заявленията за административната услуга когато се подават на на гишето за административно обслужване се формират и отпечатват на място при заявяване на услугата и само ако подаването на заявлението е чрез куриер или по електронен път е необходимо да се попълват предварително.
**Списъкът на одобрените лечебни заведения е публикуван на официалната страница на ИАМА: www.marad.bg

Наличието на необходимия плавателен стаж за издаване/ преиздаване срока на валидност на свидетелство за правоспособност се проверява служебно.


На всяко фотокопие се изписва собственоръчно текста „Декларирам, че данните са верни” и се поставя подпис, фамилия и дата.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 •  

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване, съгласно Тарифа № 5 се събират такси, както следва: 

 • за свидетелство за правоспособност съгласно чл. 79, т.1 на Тарифа № 5: 

а) до 30 календарни дни - 20 лв.; 
б) до 7 календарни дни - 40 лв. 


Пояснение за такса/цена: При издаване/преиздаване на свидетелство за правоспособност отделно се заплаща и стойността на ценните образци съгласно чл. 83, която е 15 лв. за STCW образците и 5,00 лв. за образци тип - вътрешни водни пътища на Европа. 

 

 • за потвърждение на свидетелство за правоспособностпо чл. 79, т. 3 на Тарифа № 5: 

а) до 30 календарни дни - 10 лв.; 
б) до 7 календарни дни - 20 лв.; 
в) до 8 часа - 30 лв. 

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В центъра за административно обслужване.
 • Друг център за административно обслужване, ако изрично е посочено в заявлението.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.
   

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не