Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Вписване на джетове и приравнени към тях плавателни средства в регистъра на корабите на Република България

Какво представлява услугата

Описание

На вписване в регистъра подлежи всеки джет с мощност на двигателя над 15 кВ: 

 

 1. Който е собственост на държавата; 
 2. Който е собственост на българско юридическо или физическо лице; 
 3. Повече от половината, от който е собственост на българско юридическо или физическо лице; 
 4. Който е собственост на физическо или юридическо лице от страна-членка на Европейския съюз, при условие, че за изпълнение на техническите, административните и други изисквания на българското законодателство по отношение на експлоатацията са упълномощени български физически или юридически лица, или физически или юридически лица от страна-членка на Европейския съюз, установени в Република България; 
 5. Който е собственост на физическо лице от страна, която не е членка на Европейския съюз, притежаващо разрешение за постоянно пребиваване в Република България. 

 

Вписването на джетовете в регистъра се извършва след извършен преглед от ИАМА за съответствието на джета с техническите изисквания на националното законодателство за безопасност и опазване на околната среда и изискванията на международните договори, по които Република България е страна, завършил с положителен резултат. 

- Правно основание

•    Кодекс на търговското корабоплаване – чл. 33, чл. 39;
•    Наредба№ 1 за вписване в регистъра на корабите – чл. 2; чл. 3; чл. 5, ал. 7; чл. 7, 8, 9 и 10.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За вписване на джет, корабопритежателят или негов представител подава:

 

 1. Заявление за вписване (образец АУ № 1934). Заявлението се подава до Изпълнителния директор на ИАМА или Директора на съответната дирекция на ИАМА в Бургас, Варна, Русе или Лом. Заявлението и приложените към него документи могат да се подават и в София, но регистрацията задължително се извършва в териториалните дирекции;
 2. Документ, установяващ основанието за придобиване на джета (договор за покупко-продажба с нотариално заверени подписи, платежен документ и др.). Когато придобивната сделка е осъществена извън територията на Република България, за формата на договора се прилагат изискванията на националното законодателство по място на сключване на договора;
 3. Документ, съдържащ техническо описание на джета и данни за корпуса, двигателя, оборудването и размерите на джета и др.;
 4. Декларация за съответствие или копие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих.
 5. Документ за платена такса по Тарифа № 5 на МТС.    

 

Забележка: Документите по т. 2 – 4 могат да бъдат оригинали или нотариално заверени копия. Когато някой от документите е на чужд език, те трябва да бъдат придружени с точен превод от заклет преводач на български език, чийто подпис е нотариално заверен по реда на чл. 21а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа".

 

 

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

 • Извършването на прегледа и вписването на джетове в регистъра на корабите се извършва в рамките на 7 /седем/ дни при подадени редовни документи в териториалните дирекции във Варна, Бургас, Русе, Лом и София.
 • При установяване на нередност в някой от документите, на заявителя се предоставя 3-дневен срок за отстраняването им, а административния срок за извършване на услугата не тече.
 • В случай, че нередностите не бъдат отстранени в указания 3-дневен срок, административната услуга не се извършва, а причините за това се съобщават на заявителя с мотивиран отказ на директора на съответната дирекция, в която е подадено заявлението за вписване в регистъра на корабите.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.
За вписване в Регистъра на корабите на Република България  на основание чл. 74 от тарифата- 100 лв.

За издаване на Свидетелство за регистрация на основание чл. 37 от тарифата - 10 евро.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • На място в центъра за административно обслужване;
 • Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)070010145
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: psc_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: psc_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Директорите на ДМА – Варна, ДМА – Бургас, ДРН – Русе и ДРН – Лом.

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не