Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на "Разрешително за използване на корабна радиостанция"

Какво представлява услугата

Описание

Указание за присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на „Разрешение за използване на корабна радиостанция”

 

- Правно основание

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 15, ал. 1; чл. 60б, т. 2; чл. 60б, т. 3; чл. 73, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Заявление по образец (апликационна форма ФК 05-13-01) до изпълнителния директор на ИАМА чрез директора на ДМА/ДРН, в която ще бъде регистриран корабът му, като прилага следните документи:


За юридически лица:


2. Попълнена таблица с излъчващите средства (форма ФК 05-13-02);
3.  Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от представител на корабособственика.
4. Копие от писмото на Радиоразплащателната компания, с което се удостоверява, че са предприети действия за регистрация в тази компания;
5. Копие от форма БК
6. Копие от документ за платена такса по Тарифа № 5.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване, съгласно Тарифа № 5, както следва:

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За определяне и предоставяне за ползване на опознавателни знаци, MMSI и ATIS кодове на плаващи обекти се събира такса в размер 30 евро.

(2) За издаване на разрешение за използване на корабна радиостанция и радиолокационна станция се събират следните такси:

1. За кораб до 40 БТ и малък кораб, плаващ по вътрешните водни пътища на Европа - 25 евро;

2. За кораб над 40 БТ и кораб, плаващ по вътрешните водни пътища на Европа - 50 евро.

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • На място в центъра за административно обслужване;
 • Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Морска администрация - Варна"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: hm_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Речен надзор - Лом"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: hm_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Дирекция "Речен надзор - Русе"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: hm_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Дирекция "Морска администрация - Бургас"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: hm_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

„Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели” в дирекции “Морска администрация” – Бургас, Варна, Лом, Русе

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не