Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Заверка на товарни планове

Какво представлява услугата

Описание

Извършва се заверка на товарни планове.

- Правно основание

Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега - чл. 33, ал. 6

- Какво е необходимо да приготвя предварително

А. Заявление от корабопритежателя, в което се посочва вида на услугата – заверка на товарен план или наблюдение на товарните операции.

 

В заявлението освен основни данни за кораба – знаме, основни размери, GT, газене и др.п. - трябва да бъде упоменато както целта на посещението (товарене или разтоварване), така и наименование и вида на специалния товар и неговите характеристики, количеството, опаковката, маркировката и др.;
Когато е необходимо по искане и на основание заявление на клиента инспекторите от ДМА осъществяват непосредствен контрол и наблюдение по време на товарно-разтоварните операции на кораба.
 

Б.1. ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ (IMDG и IMSBC Group “B”):

 

 
1. Permission Request;
Заявление;
2. Payment Order for taxes paid in accordance with Tariff № 5;
Платежно нареждане за платена такса съгласно Тарифа № 5;
3. Cargo Plan including transit cargo – 2 pcs, and lashing plan according to Cargo securing Manual for not specialized shps only;
Товарен План включващ транзитните товари 2 бр. и ; - План- разчет за укрепване на палубни товари съгласно Cargo securing manual на кораба, при наличие на такива ОТ само за неспециализирани кораби;
4. Stability Calculation in compliance with the requirements of the International Code on Intact Stability;
Изчисление на стабилитета удовлетворяващ изискванията на International Code on Intact Stability.;
5. Copy of Document of Compliance for the carriage of dangerous goods according to SOLAS and the relevant code – IMDG Code and/or IMSBC Code, with all supplements;
Копие на документ за съответствие по SOLAS и съответния кодекс – IMDG Code и/или IMSBC Code с всички приложения;
6. IMO Dangerous Goods Declaration;
IMO Декларация за опасен товар;
7. Copy of Personal НаzMat Training Certificate;
Персонален Сертификат за работа с Опасни товари;
8. Copy of Approval page of Loading Manual and Trim Stability Booklet;
Koпие на страницата със заверката на Loading Manual and Trim Stability Booklet;
9. Copy of Approval Certificate of Computer Loading program.
Копие на Сертификата на Товарната компютърна програма на кораба
 
ON DEPARTURE
На отплаване
1. Masters Declarations
1. Декларация на капитана
2. Dangerous Cargo Manifest
2. Карго манифест за опасен товар.
 

Б.2 ЗА ЗЪРНО:

 

1. Permission Request;
Заявление;
2. Payment Order for taxes paid according to Tariff № 5;
3. Cargo Plan - 2 pcs;
Товарен План – 2 бр.;
4. Grain Stability Calculation Form1 (Approved by Bulgarian Maritime Administration) in compliance with Stability Criteria for Carriage of Grain in Bulk (International Grain Code) (Print of current load condition is acceptable for examination instead of Grain Stability Calculation Form (Approved by Bulgarian Maritime Administration), if on board is available approved computer grain loading program.) ;
Изчисление на стабилитета форма1 (утвърдена от ИА”МА”), съдържаща критерии за превоз на зърно в насипно състояние съгласно международния кодекс за превоз на зърно (International Grain Code) (Разпечатка на текущото състояние на натоварване се приема вместо формата (утвърдена от ИА”МА”), ако на борда има утвърдена товарна компютърна програма за зърно);
5. Copy of Document of Authorisation according to SOLAS and International Grain Code for the Safe Carriage of Grain In Bulk (International Grain Code);
Копие на документ за оторизация по SOLAS и международния кодекс за превоз на зърно (International Grain Code);
6. Copy of Approval page of Grain Loading Manual and Trim Stability Booklet;
Копие на страницата със заверката на Grain loading Manual и Trim Stability Booklet;
7. Copy of Certificate of Approval for Computer Grain Loading program (Required if print of current load condition is presented for examination).
Копие на Сертификата на Товарната компютърна програма за зърно на кораба (Изисква се ако разпечатка на текущото състояние на натоварване бъде представено за преглед).

 

ON DEPARTURE
На отплаване
1. Masters Declarations
Декларация на капитана
 

Б.3. ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ по група „А” на IMSBC Code:

 

1. Permission Request;
Заявление;
2. Payment Order for taxes paid according to Tariff № 5;
Платежно нареждане за платена такса съгласно Тарифа № 5;
3. Cargo Plan – 2 pcs;
Товарен План – 2 бр.;
4. Stability calculations in compliance with the requirements of the International Code on Intact Stability;/Shearing forces and Bending moments including (In case Approval Certificate of Computer Loading program is not available Calculations in item 6 to be presented in compliance with approved Loading Manual and Trim Stability Booklet);
Изчисление на стабилитета удовлетворяващ изискванията на International Code on Intact Stability, Срязващи сили и Огъващи моменти включително (При липса на Сертификат на Товарната компютърна програма на кораба Изчисленята по т.6 се представят в съответдствие с approved Loading Manual and Trim Stability Booklet);
5. Copy of Document of Compliance for the carriage of Solid Bulk Cargoes according to SOLAS and IMSBC Code with all supplements;
Копие на документ за съответствие по SOLAS и кодекса за превоз на насипни товари (IMSBC Code със всички приложения);
6. Copy of the Moisture and oil contents Certificate;
Копие на Свидетелството за влагосъдържание и масленост на товара;
7. Copy of Approval page of Loading Manual and Trim Stability Booklet;
Копие на страницата със заверката на Loading Manual and Trim Stability Booklet;
8. Copy of Approval Certificate of Computer Loading program;
Копие на Сертификата на Товарната компютърна програма на кораба;
 
ON DEPARTURE
На отплаване
 
1. Masters Declarations
Декларация на капитана

(1)        In case Approval Certificate of Computer Loading program  is not available Calculations in item 6 to be presented in compliance with approved Loading Manual and Trim Stability Booklet.
При липса на Сертификат на Товарната компютърна програма на кораба Изчисленята по т.6 се представят в съответдствие с approved Loading Manual and Trim Stability Booklet.

Б.4. ЗА ЖИВИ ЖИВОТНИ:

 

1. Permission Request;
Заявление;
2. Payment Order for taxes paid according to Tariff № 5;
Платежно нареждане за предварително платена такса съгласно Тарифа № 5;
Товарен План – 2 бр.;
3. Stability Calculation in compliance with the requirements of the International Code on Intact Stability (In case Approval Certificate of Computer Loading program  is not available Calculations in item 6 to be presented in compliance with approved Loading Manual and Trim Stability Booklet);
Изчисление на стабилитета удовлетворяващ изискванията на International Code on Intact Stability (При липса на Сертификат на Товарната компютърна програма на кораба Изчисленята по т.6 се представят в съответдствие с approved Loading Manual and Trim Stability Booklet);
4. The minimum pen area per head for animal exported by sea;
Минимално оградено пространство за всяко животно експортирано по море;
5. Copy of Approval page of Loading Manual and Trim Stability Booklet;
Копие на страницата със заверката на Loading Manual and Trim Stability Booklet;
6. Copy of Approval Certificate of Computer Loading program;
Копие на Сертификата на Товарната компютърна програма на кораба;
 
 
ON DEPARTURE
На отплаване
1. Masters Declarations
Декларация на капитана

 

(1)        In case Approval Certificate of Computer Loading program  is not available Calculations in item 6 to be presented in compliance with approved Loading Manual and Trim Stability Booklet.
При липса на Сертификат на Товарната компютърна програма на кораба Изчисленята по т.6 се представят в съответдствие с approved Loading Manual and Trim Stability Booklet.

 

Б.5. ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ НА ПАЛУБАТА:

 

1. Permission Request;
Заявление;
2. Payment Order for taxes paid according to Tariff № 5;
3. Cargo Plan and Stability Criteria in compliance with the requirements of the Code of Safe Working Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes and International Code of Intact Stability - 2 pcs;
Товарен План удовлетворяващ изискванията на Code of Safe Working Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes и International Code of Intact Stability 2 бр.;
4. Deck cargo lashing plan in compliance with requirements of the Ships Securing Manual (In case Approval Certificate of Computer Loading program is not available Calculations in item 6 to be presented in compliance with approved Loading Manual and Trim Stability Booklet);
План за укрепване на товара в съответствие с Корабното ръководство за укрепване на товари (При липса на Сертификат на Товарната компютърна програма на кораба Изчисленята по т.6 се представят в съответдствие с approved Loading Manual and Trim Stability Booklet);
5. Copy of Approval page of Loading Manual and Trim Stability Booklet;
Копие на страницата със заверката на Loading Manual and Trim Stability Booklet;
6. Copy of Approval page of Cargo Securing Manual;
Копие на страницата със заверката на Ръководството за укрепване товарите на кораба;
7. Copy of Approval Certificate of Computer Loading program;
Копие на Сертификата на Товарната компютърна програма на кораба;
 
ON DEPARTURE
На отплаване

1. Masters Declarations

Декларация на капитана

 

(1)        In case Approval Certificate of Computer Loading program  is not available Calculations in item 6 to be presented in compliance with approved Loading Manual and Trim Stability Booklet.
При липса на Сертификат на Товарната компютърна програма на кораба Изчисленята по т.6 се представят в съответдствие с approved Loading Manual and Trim Stability Booklet.

 

Б.6. ЗА ТЕЖКИ КОЛЕТИ НА ПАЛУБАТА

 

1. Permission Request;
Заявление;
2. Payment Order for taxes paid according to Tariff № 5;
Платежно нареждане за платена такса съгласно Тарифа № 5;
3. Cargo Plan – 2 pcs;
Товарен План – 2 бр.;
4. Stability Calculation in compliance with the requirements of the International Code on Intact Stability (In case Approval Certificate of Computer Loading program  is not available Calculations in item 6 to be presented in compliance with approved Loading Manual and Trim Stability Booklet);
Изчисление на стабилитета удовлетворяващ изискванията на International Code on Intact Stability (При липса на Сертификат на Товарната компютърна програма на кораба Изчисленята по т.6 се представят в съответдствие с approved Loading Manual and Trim Stability Booklet);
5. Deck cargo lashing plan and calculations in compliance with requirements of the Ships Securing Manual;
План за укрепване на товара в съответствие с Корабното ръководство за укрепване на товари;
6. Copy of Approval page of Loading Manual and Trim Stability Booklet;
Копие на страницата със заверката на Loading Manual and Trim Stability Booklet;
7. Copy of Approval page of Cargo Securing Manual;
Копие на страницата със заверката на Ръководството за укрепване товарите на кораба;
8. Copy of Approval Certificate of Computer Loading program;
Копие на Сертификата за Товарната компютърна програма на кораба;
9. Copy of Certificates for lashing materials.
Копие на Сертификати за материалите, използвани за укрепване.
 

 

ON DEPARTURE
На отплаване
1. Masters Declarations
Декларация на капитана

 

(1)        In case Approval Certificate of Computer Loading program  is not available Calculations in item 6 to be presented in compliance with approved Loading Manual and Trim Stability Booklet.
При липса на Сертификат на Товарната компютърна програма на кораба Изчисленята по т.6 се представят в съответдствие с approved Loading Manual and Trim Stability Booklet.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

3 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

За услугата се заплащат такси съгласно чл. 54, 55 и 56 от Тарифа № 5

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 • В центъра за административно обслужване.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: psc_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: psc_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Директорите на ДМА – Варна и ДМА – Бургас.

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не