Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на моряшки паспорт

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издаден/преиздаден моряшки паспорт. 

 

- Правно основание

 • Закон за българските лични документи, 
 • Правилник за издаване на българските лични документи и 
 • Конвенция 108 за националните удостоверения на моряците. 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

А. Ако услугата ще се извърши от ДМА – Варна, Бургас и дирекция „МНРК” - София.

 

 1. Заявление по образец , съгласно приложение № 2 на Правилника за издаване на българските лични документи с приложени към него:
 2. Писмо-искане за издаване на моряшки паспорт (от корабопритежателя /оператора на кораба, менинг-агента или ръководителя на учебното заведение)  или договор за наемане на работа на кораб, респективно писмо за намерение за наемане на работа (когато договорът ще бъде подписан на борда на кораба в чуждо пристанище);
 3. Документ за самоличност;
 4. Моряшки паспорт с изтекъл срок ако има такъв;
 5. Документ за платена такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи.

 

Б. Ако услугата ще се извърши от ДРН – Русе, Лом:

 

 1. Заявление пред съответната ДРН за издаване на Моряшки паспорт (изготвя се в ДРН – Русе или ДРН – Лом в зависимост от това къде лицето се води или ще се води на отчет);
 2. Писмо-искане  за издаване на моряшки паспорт (от корабопритежателя /оператора на кораба, менинг-агента или ръководителя на учебното заведение)  или договор за наемане на работа на кораб, или писмо за намерение за наемане на работа (когато договорът ще бъде подписан на борда на кораба в чуждо пристанище);
 3. Документ за самоличност;
 4. Актуална снимка –  1 бр.;
 5. Невалиден (стар) моряшки паспорт, ако има такъв.

 

Забележка:

 

* Заявленията за издаване на моряшки паспорт се формират и отпечатват на гишето за административно обслужване в МВР, като при подаване на документите лицето предварително трябва да представи изисканите документи пред съответната дирекция Морска администрация, при което му се издава служебна бележка, че лицето има право на морящки паспорт.
Заявлението се получава от Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи (ОДМВР), определени от главния секретар на МВР.
* Заявленията за издаване на моряшки паспорт се входират на гишето за административно обслужване в съответната дирекция Морска администрация, като при липса на актуална биометрия, в посочен ден на лицето се снема биометрия на гише за административно обслужване в МВР.

 

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса на стойност 40 лв.

 

Такси за услугата: Заплащането на таксите е на касата или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване в системата на Министерство на вътрешните работи.

 • Обикновена услуга: до 30 дни, такса по Тарифа № 4 на МВР – 40 лв.;
 • Бърза услуга: до 3 работни дни, такса по Тарифа № 4 на МВР – 80 лв.

В дирекция „МНРК” – София се извършва само обикновена услуга – до 30 дни.

 

 

- Резултат от услугата

Описание

В центъра за административно обслужване лично.

Телефон за връзка: 0700 10 145
Работно време: от 09:00 до 17:30, с половин час обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Квалификация и регистрация на морските лица в дирекции “Морска администрация” – Бургас, Варна, Лом, Русе и София

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не