Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Съгласуване на технологична карта за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари

Какво представлява услугата

Описание

Пристанищният оператор изработва карти, които се преглеждат, преценява се съответствието на съдържанието с нормативно установените изисквания и се съгласуват.

- Правно основание

 • Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти - чл. 37
 • Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (Загл. доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г.) - чл. 3, чл. 3, Раздел II Общи правила за облаботка на опасни и/или замърсяващи товари

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Съгласуването на технологичната карта се извършва въз основа на подадено до директора на съотетната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ писмено заявление от пристанищния оператор, което съдържа:

 

 1. данни за заявителя (пристанищния оператор) - наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК, съответно код по БУЛСТАТ;
 2. в какво се състои искането: съгласуване на нова технологична карта или промяна във вече съгласувана технологична карта;
 3. подпис на заявителя (съответно на лицето, което го представлява).

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

 

 1. разработената в съответствие с изискванията на чл. 35 или чл. 36 от НИЕГПСПО технологична карта – по 1 екземпляр за всеки от съгласуващите компетентни органи по чл. 37, ал. 1 от НИЕГПСПО, 1 екземпляр за съответната териториална дирекция на ИА „Морска администрация” и 1 екземпляр, който ще бъде върнат на пристанищния оператор след извършване на съгласуването;
 2. документ за платена държавна такса. 

 

Когато таксата е платена по електронен път, това обстоятелство следва да бъде посочено в заявлението. В този случай не е задължително да се прилага документ, доказващ плащането.

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

10 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 75 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 • В офиса където е заявена услугата 
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор 

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Пристанищен контрол"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Адрес на електронна поща: psc_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Контрол на корабоплаването"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: mep_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: dpa_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: dpa_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не