Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ по море" и "Водач на малък кораб"

Какво представлява услугата

Описание

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ по море" и "Водач на малък кораб"

- Правно основание

Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България - чл. 40, т. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за да ползвате услугата:

 

 1. За издаване на свидетелство:
 • Заявление по образец**;
 • Оригинал и фотокопие на свидетелство за медицинска годност от одобрено  медицинско заведение*;
 • Снимка – 1 бр., съгласно ЗБЛД /само за „Водач на малък кораб“ и за чужди граждани/;
 • Документ за платена такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на МТИТС.

 

 1. За преиздаване на свидетелство:

 

 1. Заявление по образец**;
 2. Свидетелство за правоспособност №…………… дата на издаване……………
 3. Оригинал и фотокопие на свидетелство за медицинска годност от одобрено  медицинско заведение*;
 4. Снимка – 1 бр., съгласно ЗБЛД / само за „Водач на малък кораб“ и за чужди граждани/;
 5. Документ за платена такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на МТИТС.

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.

 

Забележки:


*Списъкът на одобрените лечебни заведения е публикуван на официалната страница на ИАМА: www.marad.bg
** Заявленията за административната услуга се формират и отпечатват на гишето за административно обслужване с електронни средства при заявяване на услугата и само ако документите се подават чрез куриер е необходимо да се попълват предварително.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 •  

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За експресна услуга 15 лв.

За бърза услуга 10 лв.

Такси за услугата: Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване съгласно Тарифа № 5, чл. 80, както следва:

· За обикновена услуга в рамките на 30 календарни дни - 5 лв.

· За бърза услуга в рамките на 7 календарни дни - 10 лв.

· За експресна услуга***  в рамките на 8 часа - 15 лв.

 Пояснение за такса/цена: Отделно се заплаща стойността на ценните книги съгласно чл. 83, която е 5 лв.

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

•    На място в центъра за административно обслужване;
•    Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението.
•    На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.
 

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: stw_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: stw_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: stw_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не