Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България

Какво представлява услугата

Описание

Временното свидетелство за плаване под знамето на Република България се издава на кораб, придобит в чужбина, до пристигането му в първото българско пристанище, или на новопостроен кораб в Република България.

- Правно основание

Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи - чл. 13; чл. 14; чл. 15

Кодекс на търговското корабоплаване (Загл. изм. - ДВ, бр. 113 от 2002 г.) - чл. 36

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 

 1. Заявление от корабособственика (образец АУ № 540) с попълнен точен адрес за получаването на временното свидетелство;
 2. Документ, установяващ основанието за придобиване на кораба (договор за покупко-продажба с нотариално заверени подписи, платежен документ и др.). Когато придобивната сделка е осъществена извън територията на Република България, за формата на договора се прилагат изискванията на националното законодателство по местосключване на договора;
 3. Заявление на корабостроителя (за кораби построени в Р България) след пускане на кораба на вода, в което са посочени строителния номер, техническите данни на кораба (по проектна документация), договор за строеж на кораба, ако има такъв или декларация при строеж със собствени сили и средства, съдържаща информация относно мястото за строеж на кораб, проектна документация с описание и размери на кораба, данни за корпуса (Builder Certificate);
 4. Свидетелство за заличаване от предходния регистър или нотариално заверена декларация  от заявителя, че корабът не е вписан в чужд регистър;
 5. Документ, удостоверяващ класа на кораба, когато има такъв(задължителен за конвенционални кораби и кораби, превозващи опасни товари по ВВП на Европа(чл. 73а(2) от КТК));
 6. Попълнена форма БК
 7. Документ за платена такса по Тарифа № 5 на МТИТС;
 8. Когато някой от документите по т. 2 – 4 са на чужд език се изисква легализиран превод.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

 

За издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България се събират следните такси:

-на морски кораби:

а) с големина до 40 БТ - 50 евро;

б) с големина от 40 до 500 БТ - 100 евро;

в) с големина над 500 БТ - 200 евро.

- на речни кораби:

а) с дължина до 20 м включително - 100 евро;

б) с дължина над 20 м - 200 евро.

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 • На място в центъра за административно обслужване;
 • Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)070010145
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: psc_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: psc_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не