Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Вписване на плавателен стаж

Какво представлява услугата

Описание

 

В моряшкия паспорт има право да пише само длъжностно лице на Изпълнителна агенция „Морска администрация".

 

Записи в моряшките паспорти се извършват при командироване и откоманироване от кораб. В случаите когато стажа се удостоверява със запис в моряшката/служебната книжка се изисква копие на съответната страница.

- Правно основание

Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България - чл. 80; чл. 82, ал. 2; чл. 8; чл. 9; чл. 10; чл. 11

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за да ползвате услугата:

 

 • Регистриране на плавателен стаж с моряшки паспорт

 1. Записка от лицензирана менингова фирма, или писмо, издадено от капитана на кораба, корабопритежателя на корабаили друго упълномощено от корабособственика лице, агенция за набиране на корабни екипажи от чужбина за командироване и откомандироване и/или договор за наемане на работа;
 2. Свидетелство за медицинска годност от одобрено лечебно заведение* или такова, одобрено от менинг агента/държавата на знамето, когато лицето работи на кораб под чуждо знаме.

 

 • Признаване  и регистриране на проведен плавателен стаж

 1. Заявление, образец №8.
 2. Трудов договор и оригинал и фотокопие на моряшка книжка, издадена от ИАМА или фотокопия на документи, които неоспоримо доказват данните от проведения плавателен стаж („DischargeLetter”; моряшка книжка, издадена от друга администрация); издадени/попълнени и подписани от капитана на кораба, корабособственика или негов законен представител; лицензирана посредническа фирма в Република България; агенция за набиране на корабни екипажи от чужбина /корабособственик.

 

Ако морското лице притежава свидетелство за правоспособност и/или свидетелство за специална или допълнителна подготовка, които не са издадени от ИАМА, предварително трябва да се премине през процедура за признаването им.

 

Въз основа на предоставените документи, длъжностното лице от ДМА/ДРН/ДМНРК вписва в регистъра на морските лица име на кораба, IMO No., БТ, кВ, заеманата длъжност, дата на командироване и откомандироване.

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 14 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 5 лв.

За извършване на записи в моряшки паспорти при командироване и откомандироване от кораб се събира такса в размер - 5 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 • В центъра за административно обслужване.
 • Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

 


Телефон за връзка:  0700 10 145
Работно време: от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: stw_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: stw_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: stw_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Директорите на ДМА – Варна, ДМА – Бургас, ДРН – Русе и ДРН – Лом и дирекция „МНРК“- София.

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не