Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на пристанищата

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверения за експлоатационна годност се издават на 1. пристанища за обществен транспорт, в които няма обособени терминали; 2. за всеки терминал от пристанище за обществен транспорт, когато в пристанището са обособени два или повече терминала; 3. за пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ; 4. за специализиран пристанищен обект по чл. 111а или 111б ЗМПВВППРБ

 

На проверка за издаване на УЕГ подлежат всички регистрирани или заявени за регистрация пристанища, пристанищни терминали и специализирани пристанищни обекти:

 • Пристанища за обществен транспорт с национално и с регионално значение – по чл. 103а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
 • рибарски  пристанища – по чл. 107 от ЗМПВВППРБ;
 • яхтени  пристанища – по чл. 108 от ЗМПВВППРБ;
 • пристанища със специално предназначение – по чл. 109 от ЗМПВВППРБ.
 • специализирани пристанищни обекти – по чл. 111а или 111б ЗМПВВППРБ.
Съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, експлоатационната годност на пристанищата  се удостоверява с удостоверение за експлоатационна годност, издавано от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице. 

- Правно основание

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 95, ал. 2

Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти - чл. 61, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление за издаване на УЕГ на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект по чл. 111а или чл. 111б от ЗМПВВППРБ:

1.1. За издаване на първо УЕГ заявлението се подава от неговия собственик.
1.1.1. Първо удостоверение за експлоатационна годност се издава преди вписването на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект в Регистъра на пристанищата на Република България, съгласно чл. 64 от НИЕГПСПО
1.2. За издаване на ново УЕГ заявлението се подава от неговия собственик с изключение на случаите, когато се иска издаване на ново УЕГ поради:
а) настъпили промени в пристанищните дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 от ЗМПВВППРБ;
б) настъпили промени в някой от пристанищните оператори, получили достъп до пазара на пристанищните дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 от ЗМПВВППРБ;
в) изтичане срока на издаденото временно УЕГ,
г) в случаите по т. 1.2.а – 1.2.в заявлението се подава от пристанищния оператор.
1.2.1. Ново удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт се издава преди вписване в Регистъра на пристанищата на Република България, съгласно чл. 65 от НИЕГПСПО на настъпили промени за:

- вида на пристанището;

- собственика на пристанището;

- пристанищните дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 от ЗМПВВППРБ;

- пристанищния оператор (или оператори), получил достъп до пазара на пристанищните дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 от ЗМПВВППРБ.

1.2.2. Ново удостоверение за експлоатационна годност на терминал от пристанище за обществен транспорт се издава преди вписване в Регистъра на пристанищата на Република България на настъпили промени в предназначението на терминала или в някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3 и 4 на чл. 65 от НИЕГПСПО.
1.2.3. Ново удостоверение за експлоатационна годност на пристанище по чл. 107 - 109 от ЗМПВВППРБ и на зона от пристанище за обществен транспорт, която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанище по чл. 107, 108 или 109 от ЗМПВВППРБ, се издава преди вписване в Регистъра на пристанищата на Република България на настъпили промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 1 или 2 на чл. 65 от НИЕГПСПО, както и при промяна предназначението на зоната.
1.2.4. Ново удостоверение за експлоатационна годност на специализиран пристанищен обект се издава преди вписване в Регистъра на пристанищата на Република България на настъпили промени на вида на специализирания пристанищен обект или на собственика му.
1.2.5. Ново удостоверение за експлоатационна годност на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект се издава и при изтичане на срока на валидност на по-рано издаденото удостоверение.
1.2.6. Когато съществуващо пристанище за обществен транспорт, в което няма обособени терминали, бъде разширено чрез изграждане на нов терминал или в такова пристанище бъде обособена зона, която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанище по чл. 107, 108 или 109 от ЗМПВВППРБ, преди вписване в Регистъра на пристанищата на Република България, съгласно чл. 66 от НИЕГПСПО на новия терминал (зона) се издават:
а) първо удостоверение за експлоатационна годност на новопостроения терминал (новообособената зона) и
б) ново удостоверение за експлоатационна годност на терминал от пристанище за обществен транспорт - за останалата част от пристанището.
1.3. Заявление за издаване на временно УЕГ на пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище, съгласно чл. 69, ал. 4 НИЕГПСПО, се подава:
а) от собственика на пристанището (терминала) - в случаите по чл. 67, ал. 1;
б) от пристанищния оператор - в случая по чл. 67, ал. 2.
1.3.1. Временно удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище, съгласно чл. 67, ал. 2 от НИЕГПСПО се издава и в случаите на промяна в пристанищния оператор, получил достъп до пазара на пристанищните дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 от ЗМПВВППРБ, когато са изпълнени едновременно следните условия:

- за пристанището (терминала) има издадено валидно удостоверение за експлоатационна годност;

- новият пристанищен оператор представи надлежни писмени доказателства, удостоверяващи, че ще прилага технологичните карти и/или инструкциите за обслужване на пътници на досегашния оператор и ще използва:

а) мобилното работно оборудване на досегашния оператор или аналогично, или подобно на него работно оборудване, което позволява точно изпълнение на описаните в технологичните карти технологии на обработка на товарите;
б) пряко заетия в товарно-разтоварните операции или обслужването на пътници персонал на досегашния оператор или други работници и служители, чиито образование и квалификация съответстват на изискванията в технологичните карти и/или инструкциите за обслужване на пътниците.

 

 2. Заявлението за издаване на УЕГ се подава до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез ИА „Морска администрация”, съгласно чл. 71, ал. 1 от НИЕГПСПО, заявлението  съдържа следните данни:

2.1. данни за заявителя (собственика) - наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК, съответно код по БУЛСТАТ:
2.1.1 когато собственик на пристанището е физическо лице, данните по т 2. 1 включват: имената, постоянния и настоящия адрес и ЕГН.
2.1.2. Заявлението по т. 2 може да бъде подписано и подадено и от пълномощник, чиято представителна власт произтича от изрично пълномощно, съставено в писмена форма.
2. 2. в какво се състои искането, в т. ч.:
а) наименованието и вида на пристанището;
б) пристанищните дейности и услуги, които ще се предоставят и за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения;
в) наименованието, седалището, адреса на управление и ЕИК на пристанищния оператор или оператори, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги;
2.2.1 Когато заявителят или пристанищен оператор по т. 2.2., буква "в" е чуждестранно лице, вместо ЕГН, ЕИК или код по БУЛСТАТ се посочват данните, които според националното законодателство на лицето служат за индивидуализирането му.
2.3. списък на приложените документи;
2.4. подпис на заявителя (съответно на лицето, което го представлява).
2.5. Към заявлението по чл. 71, ал. 1 от НИЕГПСПО се прилагат всички изискуеми документи съгласно чл. 72, ал. 1, чл. 73, ал. 2,  чл. 74, ал. 3, чл. 75, ал. 2,  чл. 76, ал. 2 и чл. 77, ал. 2 от НИЕГПСПО в зависимост от конкретния случай за издаване на удостоверението (Първо, Ново или Временно).

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

Ø    Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване.

Съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията (Тарифа № 5) се събират такси, както следва:

За извършване на проверка на експлоатационната годност на пристанище или пристанищен терминал по искане на заинтересуваното лице с цел издаване на УЕГ се събират следните такси:

1. за пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище – 1 000 (хиляда) лв. (чл. 83б, ал. 1, т. 1 от Тарифа № 5);

2. за пристанище по чл. 107 - 109 от ЗМПВВППРБ – 600 (шестстотин) лв. (чл. 83б, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 5).

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • На място в центъра за административно обслужване;
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Пристанищен контрол"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: psc_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Контрол на корабоплаването"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: mep_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: dpa_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: dpa_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не