Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване/преиздаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани съгласно международни конвенции

Какво представлява услугата

Описание

Издаване/преиздаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции

 

- Правно основание

Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България - чл. 100

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за ползване на  услугата:

 

 1.  За издаване на свидетелства:
 • Заявление**;
 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение за завършен курс, издадено от учебния център
 • Клетвена декларация (единствено за свидетелство за работа с корабна УКВ станция по ВВПЕ);
 • Снимка – 1 бр., съгласно изискванията на ЗБЛД за всяко от исканите свидетелства (за ВВПЕ и за чужди граждани);
 • Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит пред ДРН (за ВВПЕ);
 • Документ за платена такса по Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.

 

В случаите на подаване на документи от упълномощен представител на учебното заведение (центъра за подготовка) в ДМНРК/ДМА/ДРН се представят протоколите за проведен курс и положен изпит. 

 

 1. За преиздаване на свидетелства:
 • Заявление**;
 • Снимка – 1 бр., съгласно изискванията на ЗБЛД (за чужди граждани)
 • Удостоверение за успешно завършен курс (когато се изисква такъв)
 • Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит пред ДРН (за ВВПЕ);
 • Клетвена декларация (за свидетелство за работа с корабна УКВ станция по ВВПЕ);
 • Снимка – 1 бр., съгласно изискванията на ЗБЛД за всяко от исканите свидетелства (за ВВПЕ);
 • Документ за платена такса по Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Забележка:

*Свидетелства с изтекъл срок на валидност се преиздават при изпълнение на изискванията на Наредба № 6. Свидетелствата за специална и допълнителна подготовка за работа по ВВПЕ:


- управление на кораб с помощта на радиолокационна станция;
- работа с корабна УКВ станция в режим на радиотелефония,


се преиздават без изискване за плавателен стаж от една година през последните пет.


Свидетелството за превоз на опасни товари по ВВПЕ се преиздава само след проведен курс и изпит.


Експресна услуга се заявява и получава само в център за административно обслужване


** Заявленията за административната услуга се формират и отпечатват на гишето за административно обслужване с електронни средства при заявяване на услугата и само, ако услугата ще се заявява чрез куриер, е необходимо да се попълват предварително.
На всяко фотокопие се изписва собственоръчно текста „Декларирам, че данните са верни” и се поставя подпис и дата.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 •  

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За експресна услуга 15 лв.

За бърза услуга 10 лв.

Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване, съгласно Тарифа № 5 на МТС се събират такси, както следва:

·  за обикновена услуга в рамките на 30 календарни дни - 5 лв.;

·  за бърза услуга в рамките на 7 календарни дни - 10 лв.;

·  за експресна услуга в рамките на 8 часа - 15 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

•    На място в центъра за административно обслужване;
•    Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението.
•    На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.
 

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: stw_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: stw_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: stw_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не