Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Извършване на извлечения от регистъра на корабите и други справки за корабите

Какво представлява услугата

Описание

Извършване на извлечения от регистъра на корабите и други справки за корабите

 

Необходими условия и документи, за да ползвате услугата: 

 1. Подадено заявление (образец АУ № 828) с точно описание на исканата информация.
 2. Документ за платена такса по Тарифа № 5 на МТИТС.
   

Издават се следните видове документи:

 • удостоверение за регистрация/нерегистрация на кораб;
 • удостоверение за заличаване на кораб;
 • удостоверение за наличие или липса на финансови тежести;
 • други извлечения и справки.

 

 

- Правно основание

 • Наредба № 1 за вписване в регистъра на корабите, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията - чл. 4, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за да ползвате услугата:

 

 • Подадено заявление (образец АУ № 828) с точно описание на исканата информация.
 • Документ за платена такса по Тарифа № 5 на МТИТС.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 7 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване, съгласно Тарифа № 5, както следва:

 

Чл. 77. За издаване на документ във връзка с вписване или отписване в регистъра на корабите в българските пристанища по чл. 74, 75 и 76 се събират следните такси:

 1. На морски кораби с големина до 40 БТ и на малки кораби, плаващи по вътрешните води на Европа – 20 лв.
 2. На морски кораби , по – големи от 40 БТ, и на други кораби, плаващи по вътрешните води на Европа – 75 лв.

 

Чл. 78. За писмени  извлечения и справки , протоколи и други от регистри, различни от регистрите на корабите в българските пристанища, дневници, досиета на кораби и други корабни документи, водени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, се събира такса по 10 лв. на започната страница.

 

Чл. 83г. За предоставяне на информация от публичните регистри, водени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ , се събира такса в размер 25 лв. на страница.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В административните звена където е постъпило заявлението.
 • Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не