Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Вписване в служебния регистър на лица, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им

Какво представлява услугата

Описание

Вписване на изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им, на дееспособни български граждани, чужденци, пребиваващи продължително, дългосрочно или постоянно в Република България, както и на лица с прекъснати здравноосигурителни права, не са здравноосигурени или не са избрали общопрактикуващ лекар.

 

Документът може да се подаде за регистриране само от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) или община по постоянен адрес на лицето. Регистрират се само получените оригинали на декларации.

Начин на подаване на документите

 • В центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на ИАМН: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/;
 • Система  за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119

Вътрешен ход на процедурата

Изразената воля се вписва в служебния регистър. Информацията се съхранява на електронен и хартиен носител безсрочно.

- Правно основание

 • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 20, ал. 7

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Документи

 • Декларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

 или


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

3 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начин за получаване на резултата от административната услуга

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от центъра за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща ....................................@......................

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродикция“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. "Св. Георги Софийски" № 3, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 50 433
Адрес на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без обедна почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не