Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешение за внос на тъкани и клетки от трети страни

Какво представлява услугата

Описание

Внос на тъкани и клетки от трети страни се извършва с разрешение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Медицински надзор".

 

Начин на заявяване на услугата

 • В цевтъра за административно обслужване на ИАМН, адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3.
 • Услугата се предоставя само на лечебни заведения/тъканни банки получили разрешение/удостоверение за дейността по ЗТОТК, ЗЛЗ и ЗЗ.

Начин на подаване на документите

 • В центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор в деловодство на ИАМН на адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
 • Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119

Вътрешен ход на процедурата

Определени длъжностни лица разглеждат документите за пълнота и съответствие.  Издава се Разрешение за внос по образец или се прави мотивиран отказ.


 

- Правно основание

 • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 38а, ал. 6

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Документи

 • Заявление за внос на тъкани, клетки,хтъканно-клетъчни алографт продукти или репродуктивни клетни;
 • Придружаващи  документи: документи по чл. 38а, ал. 4 от ЗТОТК

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

 или


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

Таксата в размер на 20.00 лв. е определена в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. 

 

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин за получаване на резултата от административната услуга

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от центъра за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща ....................................@......................

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродикция“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. "Св. Георги Софийски" № 3, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 50 433
Адрес на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без обедна почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не