Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe

Какво представлява услугата

Описание

Начин на заявяване на услугата

На основание чл. 45, ал. 1, т. 7 със Заявление по образец, подадено до регионалната здравна инспекция, на територията на която се намира лечебното заведение, с изключение на случаите по чл. 45, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 9. Заявленията и/или уведомителните писма могат да постъпват както по автоматичен електронен обмен, подписани с електронен подпис, така и на хартиен носител.

Регистрацията на лечебно заведение се заличава при:

 1. когато районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра лекаря, лекаря по дентална медицина, лекарския асистент, медицинската сестра, акушерката или рехабилитатора, учредили лечебното заведение;
 2. при установено нарушение по чл. 3, ал. 5;
 3. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;
 4. при установено нарушение на утвърдените медицински стандарти и/или здравни изисквания;
 5. при неосъществяване на дейност повече от 6 месеца;
 6. Когато лицето, представляващо лечебното заведение е осъдено за умишлено престъпление от общ характер или е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност;
 7. по искане на лечебното заведение;
 8. при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение;
 9. при изтичане на срока по чл. 14а от ЗЛЗ, в случаите, когато лекарят не е придобил специалност по обща медицина.
 10. по искане на ректора на висшето училище;
 11. при закриване на медицинския факултет или факултета по дентална медицина на висшето училище;
 12. при изтичане и непродължаване на срока на валидност на програмната акредитация;
 13. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация.

- Правно основание

Закон за лечебните заведения - чл. 45, ал. 1 и 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Документи, необходими за заличаване на регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

 1. Заявление по образец по чл. 45, ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, с изключение на случаите по чл. 45, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 9;
 2. Нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако заявлението не се подава лично);
 3. Документ, удостоверяващ смърт или поставяне под запрещение на регистрираното лице, чрез настойник/попечител.

Начин на подаване на документите

Въз основа на Заявление, подадено до РЗИ, на територията на която се намира лечебното заведение, а в случаите по чл. 45, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 9 – с писмо от съответното РЗИ с приложени изискуемите документи.

Изисквания към документите

Когато се подават на хартиен носител:

 • документите да са в оригинал;
 • копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с оригинала“.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

 

или


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начин за получаване на резултата от административната услуга

 • Чрез съответната РЗИ, в което е заявена услугата.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Регистрация на лечебни заведения и регистър"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, гр. София, п.к. 1606, ул.“Георги Софийски“ № 3, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 80 50 420
Адрес на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснатост на предоставяне на услугите.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не