Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Писмена справка от партидата на едно правоспособно лице

Какво представлява услугата

Описание

Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя писмена справка от партидата на едно правоспособно лице. Писмената справка се извършва чрез извлечение от партидата на правоспособното лице.

- Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 16, ал. 1; чл. 19, ал. 1

Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 18, ал. 2

Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 49к, т. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

  • Заявление по образец;
  •    Документ/данни за платена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация на портала за електронни услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (КАИС) и/или квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

До 7 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 5 лв.

 

Таксата за услугата се предплаща.

Срокът за изпълнение на услугата започва да тече считано от датата на заплащане на дължимата държавна такса.

 

- Резултат от услугата

Описание

След изготвянето на справката, правоспособното лице се уведомява по ел.поща или телефона и се определя  ден и час за връчване. Справката от партидата  на едно правоспособно лице се предава лично на лицето в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК. Може да бъде получена електронно или чрез куриерска служба за сметка на заявителя.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188305
Адрес на електронна поща: pravosposobnost@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.

 

Дирекция "Геодезия и картография"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188345
Адрес на електронна поща: acad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не