Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Какво представлява услугата

Описание

Агенция по геодезия, картография и кадастър извършва вписвания в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър.

 

Допълнителни изисквания 
Съгласно § 21 , ал. 1 от ПЗР към Наредбата за изменение и допълнение на  Наредба №3 от 2001 г. - “Вписаните в регистъра правоспособни лица - юридически лица и еднолични търговци, привеждат постоянния си специализиран състав в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 - 4 в срок три месеца от влизането в сила на наредбата ”
Съгласно ал.2 на същия параграф “При неспазване на разпоредбата по ал. 1 правоспособното лице се заличава от регистъра
 

- Правно основание

 • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 18
 • Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 10,, чл. 11 и чл. 12

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • Заявление;
 • Копие от документ за завършено висше образование по геодезия, магистър – инженер; 
 • Трудова автобиография;
 • Документ, удостоверяващ наличие на двегодишен стаж в областта на кадастъра (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка, официален писмен документ от предприятието, в което лицето е извършвало дейностите, копия на протоколи за приемане на възложени дейности по §1, ал.1, 2 и 3 от ДР на Наредба №3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра). 

 
Физическите лица – еднолични търговци освен горните документи прилагат и: 

 

 • Документ от НАП, удостоверяващ броя на осигурените лица по трудов договор в едноличния търговец - оригинал;
 • Списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, ЕГН, специалност, заемана длъжност, подпис и дата.

 
За юридическите лица:

 

 • Заявление; 
 • Удостоверение от НАП за броя на осигурените лица по трудов договор в юридическото лице, оригинал;
 • Списък на постоянния специализиран състав на юридическото лице, съдържащ трите имена, ЕГН, специалност, заемана длъжност, подпис и дата.
   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация на портала за електронни услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (КАИС) и/или квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

До 30 работни дни от постъпване на заявлението.

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Заявлението се предоставя за разглеждане от Комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК. Комисията разглежда документите и изготвя доклад и протокол, в който описва взетите решения. Въз основа на изготвените документи и решения се издава заповед за вписване на лицето в регистъра на правоспособните лица. Заповедта се връчва на лицето в приемната на регистъра на правоспособните лица в АГКК или чрез куриерска служба.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Контрол"

 

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188305
Адрес на електронна поща: pravosposobnost@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.

 

Дирекция "Геодезия и картография"

 

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188345
Адрес на електронна поща: acad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не