Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка

Какво представлява услугата

Описание

Ще бъде издадено на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка


Необходими условия, за да ползвате услугата:


Еднолични търговци или търговски дружества, които притежават лиценз на Общността и заверени копия на лиценза за международен превоз на товари.

 

 

- Правно основание

 • Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка - чл. 11

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление по образец;
 2. Kопие на трудовия договор на водача (водачите) или копие на договорното задължение, с което водачът е предоставен на разположение;
 3. Kопие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари са собственост на едноличния търговец или юридическото лице  или са закупени, произведени, обработени или ремонтирани от предприятието.
 4. Kопие на договор за лизинг или наем, когато превозното средство не е собствено.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.

 

Таксата се заплаща съгласно чл.93, т. 1 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията - основание за плащане 320101

За извършване на служебна проверка от ИААА, с цел установяване на реализирано плащане по банков път, при превода на сумата следва да попълните:

Три имена и ЕГН на заявителя/Наименование и БУЛСТАТ на фирма.
Основание за плащане: съответния код от  Номенклатурата на кодове за заплащане на таксите по Тарифа 5 в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията
Вид документ – 09
Номер на документа, по който се плаща - регистрационен номер на заявлението за административна услуга и дата

Банкова сметка на ИААА - Уникредит Булбанк: BG03 UNCR 9660 3120607317UNCRBGSF; BIC: UNCRBGSF

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултат от услугата:


Превозвачът получава право да извършва превоз на товар до/от или транзит през страна която не е членка на Европейския съюз, както и превоз за/от трета страна.

 

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • На гише в централното управление на ИААА; 
 • На гише в регионално звено ( да се посочи в кой град).

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Гурко № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9308804
Адрес на електронна поща: avto_a@rta.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, .

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не