Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС

Какво представлява услугата

Описание

Ще бъде издаден допълнителен екземпляр разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС.

 

Необходими условия, за да ползвате услугата:

Еднолични търговци или търговски дружества, които притежават разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС

- Правно основание

 • Закон за автомобилните превози - чл. 29
 • Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари - чл. 46

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление
 2. Договор между български туроператор и чуждестранен туроператор, регистриран на територията на страната, явяваща се краен пункт на совалковия превоз, когато това се изисква по силата на двустранните договорености.
 3. Договор между  български туроператор и превозвач за възлагане на превоза.
 4. График за преминаване на автобусите през съответните гранични контролно-пропускателни пунктове за всяка от държавите, през чиито територии преминава маршрута, изготвен по дати и часове.
 5. Разписание.
 6. График за работа на екипажите
 7. Данни за автобусите, с които ще се извършва совалковия превоз: пътникоместа и регистрационен номер на автобуса.
 8. Схема на маршрута.

 

Когато се налага съгласуване от компетентните органи на държавата, която се явява краен пункт на маршрута, документите от позиция 2 до позиция 7 трябва да са придружени с легализиран  превод на официалния език на съответната държава или на английски, френски или руски език.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

3 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

 

 •  за съседни и други държави - 200 лв. – чл. 96 т. 1 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията;
 • за всяка транзитна държава - 50 лв. – чл. 96 т. 2 от Тарифа № 5 Министерството на транспорта и съобщенията.

 

За извършване на служебна проверка от ИААА, с цел установяване на реализирано плащане по банков път, при превода на сумата следва да попълните:

1.    Три имена и ЕГН на заявителя/Наименование и БУЛСТАТ на фирма.

2.    Основание за плащане: съответния код от  Номенклатурата на кодове за заплащане на таксите по Тарифа 5 в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

3.    Вид документ – 09

4.    Номер на документа, по който се плаща - регистрационен номер на заявлението за административна услуга и дата

 

Банкова сметка на ИААА - Уникредит Булбанк: BG03 UNCR 9660 3120607317UNCRBGSF; BIC: UNCRBGSF

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултат от услугата:

Превозвачът получава право да превози допълнителен брой пътници по международния совалков превоз до държава, която не е членка на Европейския съюз.

 

Начин на получаване на резултата от услугата:

- на гише в ЦУ

- на гише в регионално звено ( да се посочи в кой град)

- по куриер за сметка на получателя

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Гурко № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9308804
Адрес на електронна поща: avto_a@rta.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, .

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел "Административно и информационно обслужване"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не