Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Регистрация на заетост на работници - граждани на трети държави

Какво представлява услугата

Описание

Агенция по заетостта извършва регистрация на заетостта на работници, граждани на трети държави в случаите на:

 

 1. работник-гражданин на трета държава, командирован в Република България от чуждестранния му работодател за срок до 3 месеца в рамките на 12 месеца, може да изпълнява определен задачи без разрешение за работа въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта;
 2. работник-гражданин на трета държава, командирован от чуждестранен работодател за изпълнение на определени задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги между чуждестранен туроператор и български туроператор или хотелиер, може да работи без разрешение за работа за срок до 6 месеца в рамките на 12 месеца въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта;
 3. работник-гражданин на трета държава за сезонна работа до 90 дни съгласно чл. 24л от Закона за чужденците в Република България;
 4. работници-граждани на трети държави, които са лица от български произход и законно пребивават на територията на Република България.

 

В дирекциите "Бюро по труда" (ДБТ) по месторабота се извършва регистрация на заетостта на работници, граждани на трети държави в случаите на:

 

 1. работници-граждани на трета държава, които пребивават на територията на Република България на основание чл. 24б, ал. 1, 7 и 9 от Закона за чужденците в Република България /като научни работници със сключен договор с научноизследователска организация за провеждане на научно изследване в рамките на научноизследователски проект на територията на Република България, както и при условията на мобилност в ЕС/;
 2. работници-граждани на трети държави, които пребивават на територията на Република България на основание чл. 24в, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България /като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България/, за заетост в рамките на:
 • 20 часа седмично по време на учебната година, и
 • по време на официално обявените за съответното висше училище ваканции;
 1. работници-граждани на трети държави, които пребивават на територията на Република България на основание чл. 24в, ал. 1, т. 3 от Закона за чужденците в Република България /като стажанти по трудов договор с условие за стажуване с местен работодател/.

- Правно основание

 • Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност - чл. 24, ал. 3, чл. 8, ал. 3; чл. 9, ал. 3 и 4; чл. 36, чл. 38 и 38а

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За регистрация на заетостта на командировани лица местното лице, приемащо командирования или изпратен работник или служител подава в Агенция по заетостта:

 • декларация по образец – Приложение № 5 от ППЗТМТМ;
 • документите по чл. 2, ал. 1, т. 7 и 11 и по чл. 25, ал. 1, т. 3 – 6 от ППЗТМТМ.

Забележка: когато документите се подават в звената за административно обслужване декларация Приложение № 5 трябва да бъде в 3 екземпляра


За регистрация на сезонна заетост до 90 дни, работодателят подава в Агенция по заетостта:

 • декларация по образец - Приложение № 5 от ППЗТМТМ;
 • документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 7 и 9 – 11 от ППЗТМТМ;
 • декларация,че са спазени изискванията на чл. 28, ал. 1 - 4 ЗТМТМ.

Забележка: когато документите се подават в звената за административно обслужване декларация Приложение № 5 трябва да бъде в 2 екземпляра


За регистрация на заетост на лица от български произход, работодателят подава в Агенция по заетостта:

 • декларация по образец – Приложение № 5 от ППЗТМТМ;
 • документите по чл. 2, ал. 1, т. 7 – 11 от ППЗТМТМ;
 • копие на удостоверението за български произход.

Забележка: когато документите се подават в звената за административно обслужване декларация Приложение № 5 трябва да бъде в 2 екземпляра


За регистрация на заетост на научни работници, приемащата научноизследователска организация подава в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота:

 • декларация по образец - Приложение № 6 от ППЗТМТМ;
 • копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с посочената продължителност на научното изследване в рамките на научноизследователския проект;
 • информация за провеждането и приключването на изследването, включително на територията на други втори държави членки, когато това е планирано;
 • копие от документа за пребиваване на научния работник – гражданин на трета държава;

Забележка: когато документите се подават в звената за административно обслужване декларация Приложение № 6 трябва да бъде в 2 екземпляра

 

За регистрация на заетост на студенти редовно обучение в български ВУЗ,  работодателят подава в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота:

 • декларация по образец - Приложение № 6 от ППЗТМТМ;
 • копие от трудовия договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с продължителността на обучението и с договорено разпределение на работното време, в случай че се сключва за работа на непълно работно време;
 • удостоверение за приемането на гражданина на трета държава за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието и науката, и удостоверение, издадено от висшето училище, че същият ще се обучава в редовна форма на обучение през съответната година;
 • копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава.

Забележка: когато документите се подават в звената за административно обслужване декларация Приложение № 6 трябва да бъде в 2 екземпляра


За регистрация на заетост на стажанти,  работодателят подава в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота:

 • декларация по образец, съгласно Приложение № 6 от ППЗТМТМ;
 • копие на срочен трудов договор, сключен при спазване на изискванията на чл.233б от КТ, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с продължителността на стажа;
 • програма на стажа, приложена към трудовия договор, в която се посочват условията за провеждане на теоретичното и практическото обучение;
 • копие на документа за пребиваване на работника-гражданин на трета държава.

Забележка: когато документите се подават в звената за административно обслужване декларация Приложение № 6 трябва да бъде в 2 екземпляра

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електро-нен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако достав-чика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Агенция по заетостта или към Дирекция „Бюро по труда“ по месторабота.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 10 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Разрешения за работа и регистрация на частни посредници"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9808719
Факс: (02)9867802
Адрес на електронна поща: az@az.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция по заетостта

Идентификатор: 731

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел "Разрешения за работа и регистрация на частни посредници" или трудов посредник на ДБТ

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не