Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Какво представлява услугата

Описание

Лицата и семействата, имащи право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища, могат да кандидатстват за такава и да я получат.

 

Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства. Социалните помощи са месечни, целеви и еднократни. 

 

Правото на социална помощ е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му са недействителни.
 

Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища имат следните лица:

 • самотни стари хора над 70-годишна възраст;
 • родител, отглеждащ сам дете/деца ("родител, отглеждащ сам дете/деца" е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие лица, в случай че продължават да учат, до придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст)

  Помощта се отпуска, ако детето:
   
 • редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • до завършване на средно образование редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.


  Помощта се спира в случай на допуснати отсъствия повече от 3 дни от детето, посещаващо група за предучилищно образование, и 5 учебни часа - от ученика, за които няма уважителни причини

 

Как да заявя услугата?

 

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнена от пълнолетно лице и подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

 1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
 3. по електронен път чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване.

- Правно основание

 • Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - чл. 14

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Документи за брутните доходи от:
 • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
 • извършване на услуги с личен труд;
 • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
 • стипендии;
 • други доходи.
 1. Медицински протокол от ЛКК;
 2. Копие от настанителна заповед.
 3. Разходооправдателен документ за платен наем.
 4. При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към  Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

20 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Дирекция "Социално подпомагане-Правец"
Адрес: обл. София, общ. Правец, гр. Правец
Код за междуселищно избиране: 07133
Телефон за връзка: (07133)2104
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ямбол"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)666771
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Елхово"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Елхово, гр. Елхово
Код за междуселищно избиране: 0478
Телефон за връзка: (0478)88054
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Шумен"
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)800350
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Нови пазар"
Адрес: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар
Код за междуселищно избиране: 0537
Телефон за връзка: (0537)25742
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Каолиново"
Адрес: обл. Шумен, общ. Каолиново, гр. Каолиново
Код за междуселищно избиране: 05361
Телефон за връзка: (05361)2161
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Венец"
Адрес: обл. Шумен, общ. Венец, гр. Венец
Код за междуселищно избиране: 05343
Телефон за връзка: (05343)2031
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Велики Преслав"
Адрес: обл. Шумен, общ. Велики Преслав, гр. Велики Преслав
Код за междуселищно избиране: 0538
Телефон за връзка: (0538)43270
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Хасково"
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)624192
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Харманли"
Адрес: обл. Хасково, общ. Харманли, гр. Харманли
Код за междуселищно избиране: 0373
Телефон за връзка: (0373)82501
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тополовград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Тополовград, гр. Тополовград
Код за междуселищно избиране: 0470
Телефон за връзка: (0470)54170
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Свиленград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Свиленград, гр. Свиленград
Код за междуселищно избиране: 0379
Телефон за връзка: (0379)71639
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ивайловград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград
Код за междуселищно избиране: 03661
Телефон за връзка: (03661)6597
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Димитровград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград
Код за междуселищно избиране: 0391
Телефон за връзка: (0391)64485
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Търговище"
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)62691
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Попово"
Адрес: обл. Търговище, общ. Попово, гр. Попово
Код за междуселищно избиране: 0608
Телефон за връзка: (0608)42448
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Омуртаг"
Адрес: обл. Търговище, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг
Код за междуселищно избиране: 0605
Телефон за връзка: (0605)64506
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Чирпан"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Чирпан, гр. Чирпан
Код за междуселищно избиране: 0416
Телефон за връзка: (0416)92532
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Стара Загора"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)697643
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Раднево"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево
Код за междуселищно избиране: 0417
Телефон за връзка: (0417)82044
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Мъглиж"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Мъглиж, гр. Мъглиж
Код за междуселищно избиране: 04321
Телефон за връзка: (04321)2150
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Казанлък"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък
Код за междуселищно избиране: 0431
Телефон за връзка: (0431)64761
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Гълъбово"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово
Код за междуселищно избиране: 0418
Телефон за връзка: (0418)62537
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Гурково"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Гурково, гр. Гурково
Код за междуселищно избиране: 04331
Телефон за връзка: (04331)2790
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сливница"
Адрес: обл. София, общ. Сливница, гр. Сливница
Код за междуселищно избиране: 0727
Телефон за връзка: (0727)42292
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Своге"
Адрес: обл. София, общ. Своге, гр. Своге
Код за междуселищно избиране: 0726
Телефон за връзка: (0726)23124
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Самоков"
Адрес: обл. София, общ. Самоков, гр. Самоков
Код за междуселищно избиране: 0722
Телефон за връзка: (0722)66170
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пирдоп"
Адрес: обл. София, общ. Пирдоп, гр. Пирдоп
Код за междуселищно избиране: 07181
Телефон за връзка: (07181)8613
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Костинброд"
Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: (0721)66255
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ихтиман"
Адрес: обл. София, общ. Ихтиман, гр. Ихтиман
Код за междуселищно избиране: 0724
Телефон за връзка: (0724)82531
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Етрополе"
Адрес: обл. София, общ. Етрополе, гр. Етрополе
Код за междуселищно избиране: 0720
Телефон за връзка: (0720)65043
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Елин Пелин"
Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин
Код за междуселищно избиране: 0725
Телефон за връзка: (0725)66534
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ботевград"
Адрес: обл. София, общ. Ботевград, гр. Ботевград
Код за междуселищно избиране: 0723
Телефон за връзка: (0723)66276
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Люлин"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Люлин
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9250169
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Младост"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8861564
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Слатина"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8705502
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Оборище"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8476105
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Красно село"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9530519
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Възраждане"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8285578
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Лозенец"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Лозенец
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8651016
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Връбница"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Връбница
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9346663
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сердика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8313103
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Смолян"
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)62583
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Мадан"
Адрес: обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан
Код за междуселищно избиране: 0308
Телефон за връзка: (0308)22265
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Златоград"
Адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград
Код за междуселищно избиране: 03071
Телефон за връзка: (03071)2251
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Девин"
Адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин
Код за междуселищно избиране: 03041
Телефон за връзка: (03041)2341
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сливен"
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)623507
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Нова Загора"
Адрес: обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора
Код за междуселищно избиране: 0457
Телефон за връзка: (0457)62852
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Котел"
Адрес: обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел
Код за междуселищно избиране: 0453
Телефон за връзка: (0453)42838
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тутракан"
Адрес: обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан
Код за междуселищно избиране: 0866
Телефон за връзка: (0866)60598
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Силистра"
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)821530
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Дулово"
Адрес: обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово
Код за междуселищно избиране: 0864
Телефон за връзка: (0864)23396
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане -Алфатар"
Адрес: обл. Силистра, общ. Алфатар, гр. Алфатар
Код за междуселищно избиране: 08673
Телефон за връзка: (08673)2212
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Русе"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)825585
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Две Могили"
Адрес: обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили
Код за междуселищно избиране: 08141
Телефон за връзка: (08141)2731
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ветово"
Адрес: обл. Русе, общ. Ветово, гр. Ветово
Код за междуселищно избиране: 08161
Телефон за връзка: (08161)2810
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бяла"
Адрес: обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла
Код за междуселищно избиране: 0817
Телефон за връзка: (0817)73091
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Самуил"
Адрес: обл. Разград, общ. Самуил, гр. Самуил
Код за междуселищно избиране: 08477
Телефон за връзка: (08477)2121
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Разград"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)661220
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кубрат"
Адрес: обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат
Код за междуселищно избиране: 0848
Телефон за връзка: (0848)72186
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Исперих"
Адрес: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих
Код за междуселищно избиране: 08431
Телефон за връзка: (08431)3308
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Хисаря"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62693
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Стамболийски"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Стамболийски, гр. Стамболийски
Код за междуселищно избиране: 0339
Телефон за връзка: (0339)63220
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Родопи"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Родопи, гр. Пловдив
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)260692
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Раковски"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски
Код за междуселищно избиране: 03151
Телефон за връзка: (03151)4764
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Първомай"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай
Код за междуселищно избиране: 0336
Телефон за връзка: (0336)62213
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пловдив"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)628981
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Марица"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Марица, гр. Пловдив
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)968936
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Карлово"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово
Код за междуселищно избиране: 0335
Телефон за връзка: (0335)95551
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Асеновград"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: (0331)67487
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Червен Бряг"
Адрес: обл. Плевен, общ. Червен бряг, гр. Червен бряг
Код за междуселищно избиране: 0659
Телефон за връзка: (0659)99828
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Плевен"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)882712
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Никопол"
Адрес: обл. Плевен, общ. Никопол, гр. Никопол
Код за междуселищно избиране: 06541
Телефон за връзка: (06541)3418
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Левски"
Адрес: обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски
Код за междуселищно избиране: 0650
Телефон за връзка: (0650)83797
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кнежа"
Адрес: обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа
Код за междуселищно избиране: 09132
Телефон за връзка: (09132)7616
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Долна Митрополия"
Адрес: обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия
Код за междуселищно избиране: 06552
Телефон за връзка: (06552)2509
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Белене"
Адрес: обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене
Код за междуселищно избиране: 0658
Телефон за връзка: (0658)31162
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Трън"
Адрес: обл. Перник, общ. Трън, гр. Трън
Код за междуселищно избиране: 07731
Телефон за връзка: (07731)2145
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Радомир"
Адрес: обл. Перник, общ. Радомир, гр. Радомир
Код за междуселищно избиране: 0777
Телефон за връзка: (0777)80405
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Перник"
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)600908
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м..

 

Дирекция "Социално подпомагане-Септември"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)3586
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ракитово"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Ракитово, гр. Ракитово
Код за междуселищно избиране: 03542
Телефон за връзка: (03542)2201
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пещера"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера
Код за междуселищно избиране: 0350
Телефон за връзка: (0350)64368
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Панагюрище"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, гр. Панагюрище
Код за междуселищно избиране: 0357
Телефон за връзка: (0357)64066
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пазарджик"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)444868
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Велинград"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: (0359)51064
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Батак"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Батак, гр. Батак
Код за междуселищно избиране: 03553
Телефон за връзка: (03553)2136
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Чипровци"
Адрес: обл. Монтана, общ. Чипровци, гр. Чипровци
Код за междуселищно избиране: 09554
Телефон за връзка: (09554)2118
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Монтана"
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)307185
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Брусарци"
Адрес: обл. Монтана, общ. Брусарци, гр. Брусарци
Код за междуселищно избиране: 09783
Телефон за връзка: (09783)2829
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Лом"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)60283
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Берковица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица
Код за междуселищно избиране: 0953
Телефон за връзка: (0953)88067
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Троян"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)64771
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тетевен"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен
Код за междуселищно избиране: 0678
Телефон за връзка: (0678)52307
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Луковит"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)55075
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ловеч"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)603034
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кюстендил"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)550471
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Дупница"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница
Код за междуселищно избиране: 0701
Телефон за връзка: (0701)50774
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бобошево"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Бобошево, гр. Бобошево
Код за междуселищно избиране: 07046
Телефон за връзка: (07046)2453
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бобов дол"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Бобов дол, гр. Бобов дол
Код за междуселищно избиране: 0702
Телефон за връзка: (0702)63469
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Момчилград"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград
Код за междуселищно избиране: 03631
Телефон за връзка: (03631)6534
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кърджали"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)61867
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Крумовград"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Крумовград, гр. Крумовград
Код за междуселищно избиране: 03641
Телефон за връзка: (03641)7250
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кирково"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кирково, гр. Кирково
Код за междуселищно избиране: 03679
Телефон за връзка: (03679)2108
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Джебел"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Джебел, гр. Джебел
Код за междуселищно избиране: 03632
Телефон за връзка: (03632)2302
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ардино"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино
Код за междуселищно избиране: 03651
Телефон за връзка: (03651)4054
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тервел"
Адрес: обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел
Код за междуселищно избиране: 05751
Телефон за връзка: (05751)2007
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Каварна"
Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна
Код за междуселищно избиране: 0570
Телефон за връзка: (0570)83128
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Добрич"
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)667934
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Генерал Тошево"
Адрес: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево
Код за междуселищно избиране: 05731
Телефон за връзка: (05731)2532
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Балчик"
Адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик
Код за междуселищно избиране: 0579
Телефон за връзка: (0579)72049
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Оряхово"
Адрес: обл. Враца, общ. Оряхово, гр. Оряхово
Код за междуселищно избиране: 09171
Телефон за връзка: (09171)3036
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Мездра"
Адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра
Код за междуселищно избиране: 0910
Телефон за връзка: (0910)92923
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Козлодуй"
Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй
Код за междуселищно избиране: 0973
Телефон за връзка: (0973)81196
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Враца"
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)665150
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бяла Слатина"
Адрес: обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина
Код за междуселищно избиране: 0915
Телефон за връзка: (0915)88333
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Севлиево"
Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево
Код за междуселищно избиране: 0675
Телефон за връзка: (0675)35275
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Габрово"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)806796
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кула"
Адрес: обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула
Код за междуселищно избиране: 0938
Телефон за връзка: (0938)33150
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Димово"
Адрес: обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово
Код за междуселищно избиране: 09341
Телефон за връзка: (09341)2376
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:00, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Видин"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)601640
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Брегово"
Адрес: обл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово
Код за междуселищно избиране: 09312
Телефон за връзка: (09312)3315
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Белоградчик"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: (0936)53227
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Стражица"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица
Код за междуселищно избиране: 06161
Телефон за връзка: (06161)3587
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Свищов"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов
Код за междуселищно избиране: 0631
Телефон за връзка: (0631)60281
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Павликени"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени
Код за междуселищно избиране: 0610
Телефон за връзка: (0610)53477
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Елена"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена
Код за междуселищно избиране: 06151
Телефон за връзка: (06151)6852
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Горна Оряховица"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица
Код за междуселищно избиране: 0618
Телефон за връзка: (0618)60415
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Велико Търново"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)625951
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Провадия"
Адрес: обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия
Код за междуселищно избиране: 0518
Телефон за връзка: (0518)47169
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Долни Чифлик"
Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик
Код за междуселищно избиране: 05142
Телефон за връзка: (05142)2460
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Девня"
Адрес: обл. Варна, общ. Девня, гр. Девня
Код за междуселищно избиране: 0519
Телефон за връзка: (0519)96655
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Вълчи дол"
Адрес: обл. Варна, общ. Вълчи дол, гр. Вълчи дол
Код за междуселищно избиране: 05131
Телефон за връзка: (05131)3522
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Варна"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)607650
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Царево"
Адрес: обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево
Код за междуселищно избиране: 0590
Телефон за връзка: (0590)52182
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Созопол"
Адрес: обл. Бургас, общ. Созопол, гр. Созопол
Код за междуселищно избиране: 0550
Телефон за връзка: (0550)24085
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Руен"
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, гр. Руен
Код за междуселищно избиране: 05944
Телефон за връзка: (05944)6207
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Поморие"
Адрес: обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие
Код за междуселищно избиране: 0596
Телефон за връзка: (0596)25240
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Карнобат"
Адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат
Код за междуселищно избиране: 0559
Телефон за връзка: (0559)22890
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бургас"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)813986
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Айтос"
Адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос
Код за междуселищно избиране: 0558
Телефон за връзка: (0558)26340
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Якоруда"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда
Код за междуселищно избиране: 07442
Телефон за връзка: (07442)3173
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сандански"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански
Код за междуселищно избиране: 0746
Телефон за връзка: (0746)30581
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Разлог"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: 80460
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Петрич"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич
Код за междуселищно избиране: 0745
Телефон за връзка: (0745)61331
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Гоце Делчев"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев
Код за междуселищно избиране: 0751
Телефон за връзка: 60376
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Благоевград"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)885442
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Информация за административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката можете да намерите тук

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не