Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Вписване на обстоятелства относно регистрация и промени по партидата на Европейско обединение по икономически интереси

Какво представлява услугата

Описание

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Всеки търговец и всяко юридическо лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат вписани в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като заявят подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове. Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, освен ако със закон е определен друг срок.

 

- Правно основание

Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 година относно Eвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) - чл. 8

Търговски закон - чл. 280а

Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Загл. изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) - чл. 33г

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подлежащите на вписване обстоятелства относно Европейско обединение по икономически интереси се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А10. 


Към заявлението за първоначално вписване се прилагат:

 • учредителният договор;
 • решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси за назначаване на управител или управители, ако управителят или управителите не са назначени с учредителния договор;
 • нотариално завереното съгласие и образец от подписа на всеки от управителите на европейското обединение по икономически интереси;
 • декларация от всеки от управителите на европейското обединение по икономически интереси, че отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
 • документът, установяващ съществуването на юридическо лице - член на европейското обединение по икономически интереси, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - член на европейското обединение по икономически интереси, което не е учредено по българското право);
 • решението на съответния орган на юридическото лице - член, за участие в европейското обединение по икономически интереси;
 • ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването;
 • другите документи съгласно изискванията на закон.

При преместване на седалището на регистрирано в друга държава членка европейско обединение по икономически интереси на територията на Република България по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85 към посочените в ал. 1 документи се прилагат и:

 • документ, установяващ съществуването на европейското обединение по икономически интереси и удостоверяващ лицата, които го представляват, както и компетентния орган по регистрация и номера, под който европейското обединение по икономически интереси е вписано;
 • предложението за преместване на седалището по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
 • доказателства, че предложението за преместване на седалището по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85 е надлежно оповестено по реда на чл. 7 и 8 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
 • декларация от управителя или от управителите, че компетентният орган по чл. 14, ал. 4 от Регламент (ЕИО) 2137/85 в държавата членка, от която се премества седалището в Република България, не е възразил срещу преместването в срока по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
 • решение на членовете на европейското обединение по икономически интереси за преместване на седалището на територията на Република България, взето с единодушие.

Към заявлението за промяна на обстоятелства се прилагат:

 • решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси;
 • заверен от управителя или управителите на европейското обединение по икономически интереси препис на актуалния учредителен договор с всички изменения, включително всяка промяна в състава на европейското обединение по икономически интереси, както и всяка клауза, с която новоприет член се освобождава от отговорност за задълженията на европейското обединение по икономически интереси, възникнали преди приемането му, в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
 • документите, доказващи вписването и заличаването в друга държава членка на поделение на европейското обединение по икономически интереси със седалище в Република България;
 • съдебното решение, с което се обявява недействителността на европейското обединение по икономически интереси на основание чл. 70 от Търговския закон;
 • решението на членовете за назначаване или за прекратяване мандата на управител или управители на европейското обединение по икономически интереси, техните имена и ЕГН/ЛНЧ, а в случаите на назначаване - и дали те могат да действат поотделно или трябва да действат заедно;
 • нотариално завереното съгласие и образец от подписа на всеки новоназначен управител на европейското обединение по икономически интереси;
 • декларация от всеки новоназначен управител на европейското обединение по икономически интереси, че отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
 • документите, доказващи прекратяването на мандата на всеки управител;
 • единодушното съгласие на членовете на европейското обединение по икономически интереси за прехвърляне изцяло или частично на участието в европейското обединение по икономически интереси от страна на негов член по чл. 22, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85, както и документът, установяващ това прехвърляне;
 • решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси, с което се постановява или установява прекратяване на европейското обединение по икономически интереси в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
 • съдебното решение, с което се постановява прекратяване на европейското обединение по икономически интереси в съответствие с чл. 31 и 32 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
 • при прекратяване на членство - документите, установяващи прекратяването на членството (съдебно решение за поставяне на член - физическо лице, под запрещение; актът за смърт на член - физическо лице; документът, установяващ прекратяването на член - юридическо лице; съдебното решение за изключване на член; решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси за изключване на член, ако е предвидено в учредителния договор; съгласие на съдружниците за напускане на член; заявление за напускане по чл. 27, т. 1, предл. 2 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
 • при заличаване на европейското обединение по икономически интереси: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на европейското обединение по икономически интереси, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
 • при заличаване на европейското обединение по икономически интереси поради преместване на седалището от Република България на територията на друга държава членка: декларация от управителя или от управителите, че европейското обединение по икономически интереси не притежава земя в Република България; решение на членовете на европейското обединение по икономически интереси за преместване на седалището от Република България на територията на друга държава членка, взето с единодушие; доказателства, че европейското обединение по икономически интереси е вписано в регистъра по новото седалище;
 • други документи, съгласно изискванията на закон.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата, трябва да имате регистрация в портала и да притежавате електронен подпис, сертификат, издаден от АВ или ПИК на НАП. За да сте сигурни, че Вашият електронен подпис е съвместим със системата, можете да направите тестово подписване. тук.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Първоначално вписване - следващия работен ден; при промяна в обстоятелствата – незабавно след изтичане на 3 работни дни от подаване на заявлението

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

За вписване на обстоятелства относно Европейско обединение по икономически интереси съгласно"Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията" се дължат следните такси: 

 

При подаване на заявление на хартиен носител:

 

 - за първоначално вписване - 100 лв.;

 

 - за промяна на вписани обстоятелства  - 30 лв.

 

 

При подаване на заявление по електронен път:

 

 - за първоначално вписване – 50 лв.;

 

 - за промяна на вписани обстоятелства  - 15 лв.

 

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Агенция по вписванията

+ Административни звена, предоставящи услугата

Служба по регистрацията - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, Бул. "Враня" № 1, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)662810
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрацията - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 108, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)693600
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрацията - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 48, ет. 4, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)61383
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрацията - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Църковна независимост" № 16, ет. 3 и ет.5, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082) 816580
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрацията - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул."Хаджи Димитър" № 2, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)806305
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрацията - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул."'Търговска" № 41, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)601589
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрацията - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 107, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)802165
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрацията - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, Ул. "Стефан Караджа" 1, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)62686
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрацията - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул."Христо Смирненски" № 2, ет. 2, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)871110
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрацията - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, Бул. „Никола Вапцаров“ № 4, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: 662615
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрацията - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 1, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)661436
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрацията - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, бул."Цар Освободител" № 4, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: 610470
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрацията - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, пл. "Свети Иван Рилски" № 1Б, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: 688700
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрацията - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 29А, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 551470
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрацията - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул.Даме Груев № 38, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: 887013
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрация - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, Ж.К. Нов център, бул. "България" № 14, ет.1, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: 2 76 00
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрация - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул."К.Величков" № 20, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)442139
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрация - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, Бул. "6-ти Септември" № 152, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)279148
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрация - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Лазар Донков" № 5, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)81508
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрация - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Цанко Церковски" № 40, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)652058
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време – от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Служба по регистрация - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. "Св. Климент Охридски" № 5А, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)395280
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрация - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, пл."Бдинци" № 1, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)600214
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрация - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 7, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)669 680
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрация - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, Бул. "Добруджа" 32 А, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)838503
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрация - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. "8-ми приморски полк" № 54, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)786427
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрация - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул."Жени Патева" № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)878481
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време от 8.30 до 17.00 ч.

 

Служба по регистрация - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, ул. "Елисавета Багряна" № 20, п.к. 1111
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9486112
Адрес на електронна поща: support@registryagency.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Приемно време от 09.00 до 17.30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция по вписванията

Идентификатор: 933

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не