Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Кандидатстване за Единадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд /Набиране на проектни предложения в рамките на конкурсна сесия по Националния иновационен фонд/

Какво представлява услугата

Описание

Срокът за предоставяне на тази услуга е изтекъл.

 

Кандидатстването за конкурсната сесия на Национален иновационен фонд се извършва след подаване на заявление и прилежащите документи за регистрация за конкурсната сесия по НИФ.


На основание на:


Националния иновационен фонд е създаден в съответствие с Решение на Министерски съвет № 723 от 8 септември 2004 година за приемане на Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация, изменена с Решение № 385 от 22.05.2006 г.
Основната цел на Фонда е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията. 


Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. 


Фондът насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни проекти, като финансира иновации, които не достигат до пазара. 


Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв. 
Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца. 

 

Подробна информация за Кандидатстване по Единадесета конкурсна сесия на НИФ можете да намерите на страницата на ИАНМСП

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Задължително условие е Кандидата да е регистриран в Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или еквивалентен. 


Кандидатстването за Единадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд се извършва след подаване на заявление и прилежащите документи за регистрация за конкурсната сесия по НИФ през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). 


Кандидата изтегля Заявлението и приложенията към него в електронна форма.


Попълва необходимата информация, подписва документите с квалифициран електронен подпис или еквивалентен и ги изпраща обратно към ИАНМСП през ССЕВ.


Получените в ИАНМСП документи получават номер, който се изпраща на Кандидата. 
 

ВАЖНО: Срокът за подаване на документи за  кандидатстване за Единадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд е до 17.30 часа на 17.09.2020 г.  Подадените проектни предложения след този срок няма да бъдат разгледани. 

Образци на документи

1    Приложение № 1 - Заявление за участие
2    Приложение № 1А - Данни за партньора
3    Приложение № 2 – Форма за научно - изследователски и развоен проект
4    Приложение № 2А – Форма за научно - изследователски и развоен проект
5    Приложение № 3 – Бюджет на научно - изследователски и развоен проект
6    Приложение № 4 - Споразумение за сътрудничество
7    Приложение № 5 - Декларация за държавни/ минимални помощи и финансиране/  нефинансиране от други източници
8    Приложение № 6 - Декларация за обстоятелства по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия
9    Приложение № 7 - Справка за обобщени параметри на предприятието
10    Приложение № 8 – Декларация за обстоятелствата по чл.4, ал.3 от ПУСНИФ
11    Приложение № 9 - Декларация за обстоятелствата по чл.19 и чл.21 от ПУСНИФ
12    Приложение № 10 - Декларация за осигуряване на финансиране по ПУСНИФ (от стартиращо предприятие)

- Описание на електронно заявяване

Преди попълване на електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), Квалифициран електронен подпис (КЕП) или еквивалентен.
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Да имате инсталирана последна версия на Adobe Reader

 

За кандидатстване:

 

 1. Изтеглете заявление и приложенията към него от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на документите на вашия компютър.
 3. Отворете документите с Adobe Reader.
 4. Натиснете върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете в поле Запази, за да подпишете електронно формуляра.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от Вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите е-Връчване. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки. 
 8. След като генерирате уникален номер на заявка, съхранете формата на вашия компютър. 
 9. Съхранените, попълнени и подписани заявление и придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към ИАНМСП.

или


/Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми/

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Такси

Не се дължи такса.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор на ИАНСМП.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Телефон: 02 940 7940
E-mail: office@sme.government.bg

 

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Звено: ИАНСМП
Телефон: 02 940 7940
E-mail: office@sme.government.bg

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не