Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Заличаване на регистрация на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания

Какво представлява услугата

Описание

Заличаването на регистрация на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания става със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или оправомощено от него лице по искане на лицето.

- Правно основание

 • Закон за хората с увреждания - чл. 86, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 • Заявление за заличаване от Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания по образец.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенция за хората с увреждания.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Заличаването става със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или оправомощено от него лице по искане на лицето.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Пълноправно включване на хората с увреждания"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул."Софроний Врачански" №104-106, п.к. 1233
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)931 80 95
Факс: (02)832 41 62
Адрес на електронна поща: ahu@mlsp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Пълноправно включване на хората с увреждания"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не