Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93001

Вписване в регистъра на лицата, уведомили комисията за намеренията си да предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги

Какво представлява услугата

Описание

Иницииране на услугата

Необходимо е да подадете уведомление за осъществяване на обществени електронни съобщения (по образец). В уведомлението трябва да отбележите електронните съобщителни мрежи и/или услуги, които възнамерявате да предоставяте.

Уведомлението може да подадете по един от следните начини:

  • чрез пощенски оператор на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, с получател Комисията за регулиране на съобщенията;
  • на място в деловодството на комисията на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6;
  • по електронен път чрез интернет страницата на комисията: чрез документния портал или чрез портала на електронните административни услуги на комисията - изисква се валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис;
  • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване - изисква се валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ.

Документи, подписани с квалифициран електронен подпис, се приемат и на електронна поща на комисията: info@crc.bg

Разглеждане на уведомление

Извършва се проверка за редовност на уведомлението. При установяване на непълнота на уведомлението, комисията Ви уведомява в 7-дневен срок.

В случай че от подаденото уведомление се установи, че за осъществяване на обществени електронни съобщения е необходимо ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, комисията Ви уведомява в 7-дневен срок за необходимостта от подаване на заявление за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

Вписване в регистъра

Комисията извършва вписването в регистъра. Регистърът е публикуван в уебсайта на комисията в раздел Практическа информация - Публични регистри - Регистри по Закона за електронните съобщения.

Начин на получаване на резултата от услугата: Проверка в регистъра, публикуван в уебсайта на комисията.

Правата по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги възникват от датата на надлежно подадено уведомление. Изключение са случаите, когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

 

- Правно основание

Закон за електронните съобщения - чл. 75, ал. 6

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Подателят на надлежно подписани електронни документи чрез портала на електронните административни услуги на КРС може да получава електронни изявления от КРС чрез електронна поща и/или през портала, в съответствие с функционалностите му и нормативните изисквания, свързани с електронното управление.

Услугата може да бъде заявена по електронен път по следните начини:

      Инструкцията за ползване на портала на електронните административни услуги на комисията може да бъде намерена тук.

          Ползването на електронна административна услуга става по следния начин:

      1. Избор на електронната административна услуга;

      2. Попълване на приложимия за избраната електронна услуга формуляр чрез  въвеждане на данни и прилагане на необходимите документи; общият размер на приложените файлове не трябва да превишава 10 Мb;

      3. Подписване на електронния формуляр;

      4. Изпращане на КРС;

      5. Получаване на потвърждение за получаване и за регистрация на подадения документ.

      Условията за достъп до портала са:

      - предварителна регистрация;

      - валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис.  

Регистрация на нов потребител в портала

      Регистрацията на нов потребител – физическо лице, което ще ползва електронните административни услуги на КРС, или представител на юридическо лице, което ще ползва електронните административни услуги на КРС, се извършва със:

      - заявление за подаване на документи по електронен път и за ползване на електронните услуги, предоставяни от КРС (pdfdoc);

      - заявление за юридически лица, представлявани от две и повече лица само заедно, за подаване на документи по електронен път и за ползване на електронните услуги, предоставяни от КРС (pdfdoc); заявлението се подава на хартиен носител в деловодството на КРС, подписано от всички представляващи; в случай че представляващите предпочитат заявлението да бъде изпратено по електронен път, то всеки един представляващ следва да изпрати това заявление, подписано с неговия квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата: Проверка в регистъра, публикуван в уебсайта на комисията.

Кой издава резултата от услугата

Председател

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Финансови и административни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9492 723, 949 27 60, Телефоните са стационарни и са на цена за съответния абонаментен план за фиксирани номера.
Адрес на електронна поща: info@crc.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване е с непрекъснато работно време.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не