Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93001

Издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи

 

Иницииране на услугата

Подаване на заявление за издаване на индивидуална лицензия (по образец). 

Заявлението може да се подаде по един от следните начини:

 • чрез пощенски оператор на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, с получател Комисията за регулиране на съобщенията;
 • на място в деловодството на комисията на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6;
 • по електронен път чрез интернет страницата на комисията: чрез документния портал или чрез портала на електронните административни услуги на комисията - изисква се валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис;
 • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване - изисква се валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ.

Документи, подписани с квалифициран електронен подпис, се приемат и на електронна поща на комисията: info@crc.bg.

 

Разглеждане на заявление

За разглеждане на постъпили заявления за издаване на индивидуални лицензии Председателят на КРС назначава петчленна специализирана комисия от служители на администрацията на КРС и определя трима резервни членове, които при отсъствие на редовните членове ще ги заместват. Специализираната комисия разглежда заявлението и приложенията към него в четиринадесетдневен срок от датата на подаването им. В случаи на пропуски и недостатъци заявителят се уведомява и му се дава 10-дневен срок за отстраняването им.

При неотстраняване на пропуските и недостатъците КРС не разглежда заявлението, като в десетдневен срок уведомява заявителя. КРС не разглежда заявлението и в случаите, когато е установила, че на лицето е била отнета индивидуална лицензия, издадена по реда на Закона за пощенските услуги, и срокът, в който няма право да кандидатства за нова лицензия за същия вид дейност, не е изтекъл, за което уведомява заявителя.

В срок до два месеца от подаване на заявлението специализираната комисия предлага на КРС да издаде или да откаже издаването на индивидуална лицензия.

 

Издаване на лицензия

КРС в 14-дневен срок от предложението на специализираната комисия с решение издава индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или т. 3 от Закона за пощенските услуги.

След приемането на решението за издаване на лицензия, КРС уведомява писмено заявителя в 3-дневен срок. В 14-дневен срок от получаването на уведомлението заявителят внася по сметка на КРС дължимите такси.

Комисията предоставя готовия документ по начина, по който е посочен в заявлението. Начините са следните:

 • на място на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6 в административната сграда на комисията;
 • чрез "Български пощи" на точен адрес, като се изрази съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели. В този случай такса за пощенската услуга не се дължи;
 • чрез куриерската служба на "Български пощи" на точен адрес, като се декларира, че пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му – за вътрешни пощенски пратки, а за международни пощенски пратки – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към комисията;
 • чрез пощенски оператор, вписан в публичните регистри на КРС, на точен адрес като се декларира, че пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му – за вътрешни пощенски пратки, а за международни пощенски пратки – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към комисията;
 • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (изисква се валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ).

Издадената лицензия се отразява в публичния регистър на операторите, лицензирани да извършват услугите по чл. 39 от ЗПУ.

 

- Правно основание

Закон за пощенските услуги - чл. 39, т. 2; чл. 39, т. 3

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Подателят на надлежно подписани електронни документи чрез портала на електронните административни услуги на КРС може да получава електронни изявления от КРС чрез електронна поща и/или през портала, в съответствие с функционалностите му и нормативните изисквания, свързани с електронното управление.

Услугата може да бъде заявена по електронен път по следните начини:

      Инструкцията за ползване на портала на електронните административни услуги на комисията може да бъде намерена тук.

          Ползването на електронна административна услуга става по следния начин:

      1. Избор на електронната административна услуга;

      2. Попълване на приложимия за избраната електронна услуга формуляр чрез  въвеждане на данни и прилагане на необходимите документи; общият размер на приложените файлове не трябва да превишава 10 Мb;

      3. Подписване на електронния формуляр;

      4. Изпращане на КРС;

      5. Получаване на потвърждение за получаване и за регистрация на подадения документ.

      Условията за достъп до портала са:

      - предварителна регистрация;

      - валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис.  

Регистрация на нов потребител в портала

      Регистрацията на нов потребител – физическо лице, което ще ползва електронните административни услуги на КРС, или представител на юридическо лице, което ще ползва електронните административни услуги на КРС, се извършва със:

      - заявление за подаване на документи по електронен път и за ползване на електронните услуги, предоставяни от КРС (pdfdoc);

      - заявление за юридически лица, представлявани от две и повече лица само заедно, за подаване на документи по електронен път и за ползване на електронните услуги, предоставяни от КРС (pdfdoc); заявлението се подава на хартиен носител в деловодството на КРС, подписано от всички представляващи; в случай че представляващите предпочитат заявлението да бъде изпратено по електронен път, то всеки един представляващ следва да изпрати това заявление, подписано с неговия квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

в срок до два месеца от подаване на заявлението специализираната комисия предлага на КРС да издаде или да откаже издаването на индивидуална лицензия. КРС в 14-дневен срок от предложението на специализираната комисия с решение издава или отказва да издаде индивидуална лицензия.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 350 лв.

За разглеждане на заявление се събира такса в размер 350 лв. За лицата, подали документи по електронен път, таксата се намалява с 20 на сто, като се закръгля към всеки пълен лев.

I. За издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, на територията на Република България се събира първоначална такса в зависимост от услугите, за които се издава лицензията, както следва:

1. за извършване на всички услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга - 3500 лв.;

2. за извършване на следните услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга:

а) приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки - кореспондентски пратки до 2 кг; малки пакети до 2 кг; печатни произведения до 5 кг; секограми до 7 кг, включително допълнителни услуги "обявена стойност" и "препоръка" - 2500 лв.;

б) приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг, включително допълнителна услуга "обявена стойност" - 2500 лв.

II. За издаване на индивидуална лицензия за извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България или на част от нея се събира първоначална такса в размер 2500 лв.

III. За контролиране изпълнението на лицензията по т. I и II се събира годишна такса в размер 1,2 на сто от нетните приходи от дейността - предмет на индивидуалната лицензия.

IV. За контролиране изпълнението на индивидуалната лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга се събира годишна такса в размер 1,2 на сто от нетните приходи от дейността - предмет на лицензията.

Таксите са посочени в Тарифа за таксите, които се събират от КРС по ЗПУ.

- Резултат от услугата

Описание

Комисията предоставя готовия документ по начина, по който е посочен в заявлението. Начините са следните:

 • на място на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6 в административната сграда на комисията;
 • чрез "Български пощи" на точен адрес, като се изрази съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели. В този случай такса за пощенската услуга не се дължи;
 • чрез куриерската служба на "Български пощи" на точен адрес, като се декларира, че пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му – за вътрешни пощенски пратки, а за международни пощенски пратки – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към комисията;
 • чрез пощенски оператор, вписан в публичните регистри на КРС, на точен адрес като се декларира, че пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му – за вътрешни пощенски пратки, а за международни пощенски пратки – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към комисията;
 • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (изисква се валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ).

Кой издава резултата от услугата

Председател

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Финансови и административни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9492 723, 949 27 60, Телефоните са стационарни и са на цена за съответния абонаментен план за фиксирани номера.
Адрес на електронна поща: info@crc.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване е с непрекъснато работно време.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не