Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на удостоверения за регистрация на лицата които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

Какво представлява услугата

Описание

Лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, се регистрират в Министерството на икономиката.

- Правно основание

Закон за виното и спиртните напитки - чл. 142а

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За извършване на регистрацията са необходими следните документи съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН):

 1. заявление за регистрация с посочване на ЕИК по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ, или данни за търговска регистрация по национално законодателство и описание на дейностите, които ще се извършват с дестилационните съоръжения;
 2. декларация по приложение № 2, че лицето не е обявено в несъстоятелност, не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или не е обявено в ликвидация.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката и индустрията.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 0 лв.

 

За предоставяне на административната услуга такси не се събират

 

- Резултат от услугата

Описание

Удостоверението се изпраща на лицето, управляващо и представляващо производителя или търговеца, или на негов упълномощен представител. 

 • За извършване на проверка на заявлението и съпътстващите го документи до 2 дни от получаване на заявлението.
 • В случай, че представените документи и данни са непълни и/или неточни, заявителят се уведомява писмено в срок до 2 дни от приключване на проверката по документи. В срок до 7 дни от получаване на уведомлението, заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.
 • За издаване на Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения до 3 дни от приключване на проверката.

 

Срок на валидност: безсрочно

 

Съгласно чл. 142а. (5) от ЗВСН, лицата, които са вписани в регистъра по чл. 132, ал. 2, могат да търгуват с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, като уведомяват за това Министерството на икономиката. Редът за уведомяване се определя с наредба за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения.

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Административно обслужване"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не