Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Какво представлява услугата

Описание

Лицата, които осъществяват икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са длъжни да се регистрират в Министерството на икономиката и индустрията преди започване на дейността.

 

При настъпване на промяна на обстоятелствата по регистрация, в 7-дневен срок от настъпването й, регистрираното лице следва да подаде заявление до министъра на икономиката и индустрията, към което прилага документите, удостоверяващи промяната, с което да заяви за вписване в регистъра на настъпилата промяна.

- Правно основание

 • Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - чл. 16
 • Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - чл. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Лицата, които извършват икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, подават в Министерството на икономиката и индустрията заявление по образец, приложение № 2 към Наредба № РД-04-2/16.07.2018 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Наредбата), ведно с изискуемите за дейността документи.

 

Необходими документи по дейности​​​​​​

 

В случай че не подавате заявлението лично, пълномощникът, който подава документите ще трябва да разполага с нотариално заверено пълномощно от заявителя.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма, заедно с всички изискуеми документи за заявената за регистрация дейност, електронно подписани с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП), е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката и индустрията.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

До 14 дни от предложението до органа за издаване на удостоверение

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Удостоверение за регистрация, което се получава лично от заявителя или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно.

Кой издава резултата от услугата

Министър на икономиката и индустрията или оправомощен от него заместник-министър

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Секретариат и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7001
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време съвпада с работното време на администрацията

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел "Секретариат и административно обслужване"
Дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не