Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на лицензи за извършване на спортна дейност на българските спортни федерации

Какво представлява услугата

Описание

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 

Правоимащи лица Заявители могат да бъдат спортни организации. Спортните федерации са сдружения с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които скандидатстват за спортен лиценз за един или сходни видове спорт, включително за военно-приложни спортове, или спортен лиценз за развитие на повече от един спорт по един обединяващ принцип. В спортните федерации може да членуват само спортни клубове.
Спортните федерации са:
1. федерация по един или сходни видове спорт, включително спортна федерация по военно-приложни спортове, включени в списъка по чл. 8, т. 11 от ЗФВС;
2. многоспортова федерация за развитие на повече от един спорт по един обединяващ принцип.

 

Вътрешен ход на административната услуга

 

Документите се адресират от главния секретар до зам. министъра отговарящ за спорт за високи постижения;
Документите се адресират от зам. министъра до дирекция СВП ;
Документите се адресират от директора на дирекция СВП до специалиста отговарящ за лицензиране на спортните организации;
Секретарят на Комисията за лицензиране и атестиране /назначена със заповед от Министъра на младежта и спорта/ предлага проект на дневен ред на председателя на комисията;
Председателят на комисията определя дата, място и час за заседание на комисията;
Секретарят на Комисията разпределя документите измежду членовете на комисията за преглед и доклад;
На заседание на комисията се разглеждат внесените документи. Комисията излиза с предложение до министъра на младежта и спорта.

Ако документите отговарят на изискванията на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България /Наредбата/ и ЗФВС, комисията предлага на министъра на МС да издаде заповед за издаване на спортна лицензия;
Специалистът от дирекция СВП изготвя заповед и удостоверение за издаване на спортната лицензия;
Копие от заповедта и удостоверението се получават срещу подпис от представляващия организацията или упълномощен от него представител.
Ако документите не отговарят на изискванията на Наредбата, се изпраща писмо до вносителя за внасяне на липсващи документи и отстраняване на нередности в тях в определен от комисията срок:
Ако допълнителните документи са внесени в срок и отговарят на изискванията се прилагат правилата по т.4.4.1.
Ако документите не са внесени в срок или не отговарят на изискванията на Наредбата и/или ЗФВС се предлага на министъра да издаде заповед за отказ за издаване на спортната лицензия.
Специалистът от дирекция СВП изготвя заповед за отказ за издаване на спортна лицензия.
Заповедта се изпраща до вносителя с обратна разписка или се предоставя срещу подпис на представляващия организацията или упълномощен от него представител.

 

Резултат от услугата

 

Министъра на ММС издава заповед за издаване на спортна лицензия;

- Правно основание

Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 8, т. 12; чл. 22

Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта - чл. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 

Спортната федерация подава заявление по образец за издаване на спортен лиценз

в което посочва данни за заявителя, към което се прилагат:
1. учредителен протокол;
2. устав;
3. описание на дейностите по вида или сходните видове спорт, за които се иска издаване на спортен лиценз, а за многоспортовите федерации по обединяващ принцип – и посочване на съответния обединяващ принцип;
4. информация за международната спортна организация по образец, ако има такава;
5. правила за осъществяване на спортната дейност в съответствие с правилата на международната спортна организация по т. 4, ако има такива;
6. заявление за членство или документ, удостоверяващ членство в международна спортна организация по т. 4, ако има такова;
7. списък по образец на спортните клубове – членове на заявителя, с посочен единен идентификационен код и актовете за приемането им за членове;
8. декларация по образец за съответствие с изискванията на чл. 15 за членовете на заявителя;
9. списък по образец и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност в членовете на заявителя, както и договорите с тези лица;
10. програмата по чл. 20, т. 7 и акта за приемане;
11. правила за провеждане на състезания от държавния спортен календар и акта за приемане;
12. годишен спортен календар за провеждане на състезания и акта за приемане;
13. правила за статута на спортистите аматьори и на професионалните спортисти, за придобиването, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите и акта за приемането им – само за спортна федерация по един или сходни видове спорт;
14. списък по образец на спортните обекти по чл. 20, т. 9 с приложени документи за собственост, договори за ползване или наем или предварителни договори за сключване на окончателен договор след издаване на спортен лиценз;
15. бюджет на сдружението и акта за приемане.
(2) Образците по ал. 1 се утвърждават със заповед на министъра на младежта и спорта и се публикуват на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.
(3) Документите по ал. 1 се представят в оригинал или заверени от заявителя копия. Документите по ал. 1, т. 7, 9, 10 и 12 се представят и на електронен носител.

(4) Заявлението и приложените към него документи се представят на български език. Документите на чужд език се придружават с точен превод на български език.
(5) Заявлението и приложените към него документи могат да се подадат и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
Съхранете електронната форма на вашия компютър.
Отворете формата с Adobe Reader.
Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
Попълнете всички полета с изискваната информация.
От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на младежта и спорта

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

4 месечен

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на младежта и спорта

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Спорт за високи постижения"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Васил Левски № 75, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9З00 567
Факс: (02)9873193
Адрес на електронна поща: press@mpes.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:00 до 18:00, Работното време на служителите в администрацията на министерството е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно. Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не