Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за спортни обекти и съоръжения

Какво представлява услугата

Описание

Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - спортни обекти и съоръжения или на части от тях

 

Служител на Дирекция "Инвестиционна политика и оществени поръчки" изготвя мотивирани становища с цел вземане на решение от страна на министъра на младежта и спорта  при упражняване на правомощията му по чл. 39, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съгласно посочените разпоредби промяна на предназначението на спортни обектии съоръжения или на части от тях,  може да се извърши при условията и по реда на ЗУТ само след писмено съгласие на министъра на младежта и спорта.

 

Съгласието се предоставя служебно на главния архитект или на компетентния орган по чл. 148, ал. 3 от ЗУТ . В 7-дневен срок от постъпването на писменото заявление главният архитект или компетентният орган по чл. 148, ал. 3 от ЗУТ го изпраща служебно на министъра на младежта и спорта, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира.

 

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 39, ал. 3

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
Съхранете електронната форма на вашия компютър.
Отворете формата с Adobe Reader.
Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
Попълнете всички полета с изискваната информация.
От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на младежта и спорта

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен срок

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на младежта и спорта

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. "Васил Левски" №75, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9300705
Адрес на електронна поща: press@mpes.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:00 до 18:00, Работното време на служителите в администрацията на министерството е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно. Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не