Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Регистрация и издаване на удостоверения за извършване на услугата "Дялово разпределение на топлинната енергия"

Какво представлява услугата

Описание

Регистрация и издаване на удостоверения за извършване на услугата "Дялово разпределение на топлинната енергия"

 

- Правно основание

Закон за енергетиката - чл. 139а, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на Заявление до министъра на енергетиката, съдържащо всички изискуеми документи съгласно чл. 139а от ЗЕ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на енергетиката.

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

един месец от подаване на заявлението

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса на стойност 0 лв.

 

Съгласно "Тарифа за таксите, които се събират от Министерство на енергетиката по Закона за енергетиката".

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на енергетиката

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Триадица № 8, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9263152
Факс: (02)+359 2 980 76 30
Адрес на електронна поща: e-energy@me.goverment.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Понеделник-петък

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не