Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Категоризиране на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове

Какво представлява услугата

Описание

Изисквания

Туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални подлежат на категоризиране по Закона за туризма независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.

 

Туристическите хижи се категоризират в следните категории: "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса"

Туристическите учебни центрове се категоризират в следните категории: "два еделвайса" и "три еделвайса"

Туристическите спални се категоризират в следните категории: "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса"

 

Изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и редът за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория се определят с наредба на министъра на туризма.-тук линк към наредбата

 

Чрез един формуляр „Заявление-декларация“ може да се подаде искане за категоризиране на туристическия обект до министъра на туризма. Заявлението е по образец. 

 

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

1.  Да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за  Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.  не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация.

3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

 

Категоризацията се извършва от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Националния туристически регистър.  Регистърът е публичен. На вписаните в регистъра лица се издава удостоверение за категоризация.  Регистрацията е със срок на валидност 5 години.

 

Процедура

За да получи категоризация на туристическия обект и вписване в публичния Национален туристически регистър  лицeто, което ще извършва хотелиерство в туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални или упълномощено от него лице, подава заявление-декларация по образец. линк към заявлението.

 

В завление-декларацията се декларират най-малко:

- Наименование на лицето, както и името на туристическите хижи, и/или на туристическите учебни центрове, и/или на туристическите спални (с изписвне с  български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

- ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, вклю1ително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

- лицето не е в ликвидация - за лицата които не са търговци;

- обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

- обстоятелства, свързани с данните от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта.

 

Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език.

 

Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, подават до министъра на туризма заявление по образец за промяна в обстоятелствата съгласно приложението по чл. 4, ал. 3 от наредбата по чл. 165, ал. 2 от ЗТ в срок до един месец от настъпването й. Към заявлението се прилага копие на документа удостоверяващ промяната и документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които събират по Закона за туризма.

При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризиран обект, новото лице в 30-дневен срок от промяната подава заявление по образец до министъра на туризма за отразяване на промяната във вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър.

За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната.

 

Ограничения и условности:

За вписване на промяната се дължи такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр.102 от 23.12.2016 г.), както следва:

- За вписване на настъпили промени, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ  -  150 лева.

- За вписване на настъпили промени, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение) – 50 лв.

 

- Правно основание

1. Наредба за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите с тях заведения за хранене и реда за определяна на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория.

2. Закон за туризма - чл. 129, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Лицето, което ще извършва хотелиерство  в туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални  или упълномощено от него лице подава до министъра на туризма

1. Заявление за категоризиране, съгласно Приложение № 5, както и следните документи::

 

- Копие на договор за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник;

- Копие от документ за платена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

В 6 месечен срок от издаването на временното удосотверение за открита процедура по категоризиране на туристическия обект категоризиращия орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ЕККТО определя вид и категория на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определяне на категория

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана цена 150 лв.

 

 За категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло – 10 лв. на легло;

 За потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло – 9 лв. на легло;

 

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да получите в:


Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9046895
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.
Дирекция "Туристическа политика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9046895
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерство на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не