Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоворение за туроператорска и/или агентска дейност

Какво представлява услугата

Описание

Изисквания

За извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

 

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или

 

2. e лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и

 

3. има помещение за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;

 

4. има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

 

Процедура

Лицeто, което ще извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност подава заявление за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

 

Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) разглежда заявленията и документите в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на туризма за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.

 

В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи ЕКРТТА дава на лицето 14-дневен срок за отстраняването им.

 

Горепосоченият 2-месечен срок започва да тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

 

Министърът на туризма, въз основа на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в Министерството на туризма извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.

 

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Върховен административен съд

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

- Правно основание

1. Закон за туризма - чл. 129, ал. 3

2. Наредба № 16-1399/11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала

3. Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Заявление за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност - по образец;

 

2. Декларация, че едноличният търговец не е поставен под запрещение; (ако е приложимо)

 

3.Справка по образец за броя, местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

 

4. Копие от акта за собственост на помещението за извършване на дейността или копие от договора за наем, или от друг документ, от който

произтича правото на заявителя да ползва помещението за извършване на дейността;

 

5. Справка по образец за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

 

6. Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;

Изисквания за образование, езикова квалификация и стаж на лицето, което  ще осъществява функции по управление:

- висше образование по специалност от професионално направление „Туризъм“ и най-малко 1 година стаж в туризма, или
- висше образование и най-малко 3 години стаж в туризма.
Лицето трябва да владее български и най-малко един чужд език.

 

7. Копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 от ЗТ;

 

8. Декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗТ; 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

двумесечен срок

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

За туроператорска дейност - 4000 лв.

За туристическа агентска - 2300 лв.

За туроператорска и туристическа агентска дейност - 6300 лв.

Таксата се внася, както следва:

I. За разглеждане на заявление за регистрация на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:

1. туроператорска дейност – 500 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 500 лв.;

3. туроператорска и туристическа агентска дейност - 1000 лв.

II. За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:

1. туроператорска дейност – 3500 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 1800 лв.

3. туроператорска и туристическа агентска дейност - 5300 лв.

Таксите за разглеждане на заявлението се заплащат при подаването на заявлението за регистрация.

Таксата за вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти – при получаването на удостоверението за регистрация.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да получите в:


Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9046895
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.
Дирекция "Туристическа политика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9046895
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерство на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не