Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Категоризиране на места за настаняване

Какво представлява услугата

Описание

Туристическа дейност може да се извършва само в категоризирани места за настаняване, които подлежат на категоризиране по Закона за туризма независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им

 

Изисквания:

 

Хотелиерство може да  се извършва от лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз;


2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;


3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

 

Процедури:

 

Лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване, или упълномощено от него лице с  пълномощно – оригинал подава  заявление за категоризиране на места за настаняване с изискуемите документи в  деловодството на  Министерството на туризма или по електронен път.

 

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, предлага на министъра на туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 4 месеца.

 

Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

 

В случай че ЕККСТО констатира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

 

Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККСТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

 

Комисията може да вземе решение за удължаване на срока с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

 

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 1, 2 и 3 съобразно заявената категория от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.

 

Експертните работни групи се състоят от председател и членове.

 

Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

 

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ЕККСТО, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

 

Определянето на вида и категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до четири месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра  на туризма по предложение на ЕККСТО.

 

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.

- Правно основание

Закон за туризма - чл. 129

Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости - чл. 13, ал. 2; чл. 16, ал. 1; чл. 19, ал. 1; чл. 21

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма - чл. 2, ал. 1, т. 1; чл. 2, ал. 2, т. 1; чл. 2, ал. 3; чл. 2, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Заявление за категоризиране на място за настаняване  – по образец;

 

Към заявлението се предоставят още:

 

1.1. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 

1.2.  Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

 

1.3. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта (при подаване на заявление за категоризиране на апартаментен хотел или апартаментен туристически комплекс да се представи опис на апартаментите, включени в капацитета като за всеки апартамент се посочи номер, етаж и собственик; препоръчително е описът да се представи и на електронен носител);

 

1.4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

 

1.5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 

2. Формуляр за определяне на категорията - по образец; 

 

3. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;

 

3.1.  Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата.

 

3.2. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен срок

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

За разглеждане на документи за категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи - 200 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 500 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 900 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 1250 лв.;

д) над 500 стаи - 2250 лв.;

 

За вписване в НТР и получаване на категорийната символика(удостоверение и табела) на места за настаняване клас А  - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи - 200 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 500 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 900 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 1250 лв.;

д) над 500 стаи - 2250 лв.;

 

 

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да получите в:


Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

 

Дирекция "Туристическа политика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерство на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не