Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност

Какво представлява услугата

Описание

Процедура


Съгласно изискванията на Закона за туризма, Министърът на туризма създава със заповед Комисия за определяне вида на ски пистите съгласно чл. 155, ал. 1 от Закона за туризма и тяхната безопасност, наричана по-нататък "комисията". Комисията извършва проверки за определяне вида на ски пистите и тяхната безопасност след постъпило искане до министъра на туризма от собственика или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение.

 

Проверката на Комисията завършва с доклад. Въз основа на предложението на Комисията, Министърът на туризма издава заповед за определяне степента на сложност на ски пистите и тяхната обезопасеност. Заповедта се оповестява на институционалната страница на Министерството на туризма.

- Правно основание

Закон за туризма - чл. 155, ал. 5

Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите - чл. 8, ал. 1; чл. 8, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Заявление, адресирано до Министъра на туризма, в свободен текст подава собственикът или лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение.

 

В случаите, когато лицата са няколко на брой заявлението се подписва от всяко от лицата, към което прилага необходимата документация за определяне степента на сложност на ски пистата. Преписката се подава в деловодството на Министерството на туризма или по електронен път. 

 

Необходими документи, приложени към заявлението:

1.1 Цялостна схема на пистите на курорта (карта на курорта);

 

1.2 Скица или геодезическо заснемане на ски пистата с посочено наименование на пистата в мащаб не по-дребен от 1:5000; Изисквания : Скиците на самите писти да бъдат с топография с хоризонталите и да бъдат обозначени връзките с останалите трасета, както и да се обозначат котите на съответните точки;

 

1.3 Вертикален разрез на ски пистата с посочване на наклоните на отделните участъци в проценти; На скицата да е отразена всяка значителна промяна (над 5%) на надлъжния наклон на терена, както и да се опишат участъците, в които има значителна промяна (над 10%) на напречния наклон; Да бъде обозначена горната и долна част на пистата, както и легенда на пистата;

 

1.4 Препоръчително е поставянето на малка схематична карта на курорта в някой от ъглите на скицата /съответната писта да бъде оцветена в друг цвят на малката схема/;

 

1.5 Проект за обезопасяване на опасните участъци, в който се посочват мястото и вида на обезопасяването (временно или постоянно).

 

1.6  Документ за собственост или предоставени права за ползване върху прилежащото към ски писта съоръжение - влек и/или лифт (кабинков или седалков).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен срок

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да получите в:

 

Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9046895
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.
Дирекция "Туристическа политика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9046895
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерство на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не