Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на лицензи за извършване на частна охранителна дейност

Какво представлява услугата

Описание

 

Частна охранителна дейност може да се извършва единствено след получаване на лиценз, издаден от компетентния орган. Административната услуга представлява процедурата по заявяване, проверка на обстоятелствата и получаване на лиценз, съответно постановяване на отказ.

- Правно основание

Закон за частната охранителна дейност - чл. 4, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи, които трябва да се приложат към заявлението:

1. Образец на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав;

2. Медицинско удостоверение, че лицата не страдат от психическо заболяване;

3. Ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на дружеството са чужди граждани и нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България прилагат и следните документи:

  • Документ който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  • Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицето не страдат от психически разстройства, придружени с официален превод на български език.

4. Декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето, че за тях не са налице обстоятелствата:

  • 4.1 че няма задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в държавата, в която е установен; няма задължения към държавата, в която е установен към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган;
  • 4.2 че не е бил/а през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, и актът за отнемане на издадения лиценз не е бил отменен по надлежния ред.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Услугата се заявява с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). За подписване на заявление с КЕП е необходимо:

  • за локално подписване - да имате инсталирано приложение BISS на "Борика" АД. Инструкции относно инсталиране и настройка на BISS можете да намерите тук;
  • за отдалечено подписване - повече информация можете да намерите тук.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ СЕ СЪБИРАТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 57, АЛ. 1 ОТ ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

1. за лична охрана на физически лица:
а) на територията на отделна област - 1 600 лв.
б) на територията на цялата страна - 6 000 лв.

2. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:
а) на територията на отделна област -  500 лв.
б) на територията на цялата страна - 1 500 лв.

3. за сигнално - охранителна дейност:

а) на територията на отделна област - 500 лв.
б) на територията на цялата страна - 1 500 лв.

4. за самоохрана на имущество на лица по чл.2, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност:

а) на територията на отделна област - 500 лв.
б) на територията на цялата страна - 2 000 лв.

5.за охрана на обекти-недвижими имоти:

а) на територията на отделна област - 500 лв.
б) на територията на цялата страна - 1 000 лв.

6. (отм.-ДВ, бр. 92 от 2018 г.)

7. за охрана на мероприятия:
а) на територията на отделна област - 500 лв.
б) на територията на цялата страна - 3 000 лв.

8. за охрана на ценни пратки и товари:
а) на територията на отделна област - 1 600 лв.
б) на територията на цялата страна - 6 000 лв.

9. за охрана на селскостопанско имущество:
а) на територията на отделна област - 500 лв.
б) на територията на цялата страна - 1 000 лв.

 

10. За издаване дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.

11. За издаване на допълнение към лиценза се събира такса 150 лв.

- Резултат от услугата

Описание

На гише административно обслужване от – физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, законните представители на юридическите лица или упълномощени от тях лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Главна дирекция "Национална полиция" или упълномощени от него лица

+ Административни звена, предоставящи услугата

Главна дирекция "Национална полиция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 28860
Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не