Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Какво представлява услугата

Описание

Заявление

 

Търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка.

Лицата подават до директора на Главна дирекция "Национална полиция" заявление по образец с описан Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон или се прилага копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език.

Заявлението се придружава от следните документи:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества;
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 4. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 5. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта;
 6. Списък на видовете изделия, с които ще търгуват;
 7. Търговците трябва да разполагат с:
  • ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
  • служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
  • специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се извършва търговия.
   • За тези лица се прилагат: копие от трудов договор и документ за придобита квалификация;
 8. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на търговските обекти и/или складовете ще се осъществява от служители на лицето, това обстоятелство се отразява в заявлението.
 9. Ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 10. Ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу на лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 11. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицето не страдат от психически разстройства;
 12. Декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето, че за тях не са налице следните обстоятелствата:
  • през последните три години задължително е настанявано в лечебни заведения по глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на наркотични вещества;
  • през последните три години са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;
 13. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

 

 

Проверка по същество

 

При постъпване на заявлението и документацията Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на складовете и/или търговските обекти.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон, ГДНП уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

 

 

Резултат

 

Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в двумесечен срок от подаване на заявлението.

 

 

Обжалване

 

Отказът по подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

- Правно основание

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 35, ал. 1

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

2 месеца

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 2000 лв.

Таксата за услугата е определена в Тарифа № 4, чл. 1, ал. 1, т. 6

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно лице

+ Административни звена, предоставящи услугата

Главна дирекция "Национална полиция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 28860
Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не