Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Извършване на промени в регистрация за дейност по колективно управление на права и/или изменение на издадено удостоверение

Какво представлява услугата

Описание

При промяна в обстоятелствата, вписани в публичния регистър на лицата, получили регистрация за колективно управление на права или в издаденото удостоверение, регистрираното лице (сдружение с нестопанска цел или търговско дружество) в 14-дневен срок от настъпване на промяната уведомява министъра на културата.

 

- Правно основание

Закон за авторското право и сродните му права - чл. 94в, ал. 10

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 

 1. Уведомление - писмено или устно след съставяне на протокол за това.
 2. Заверени копия от съответните документи, удостоверяващи промяната.
 3. Документ за платена такса. 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

3-месечен от подаване на заявлението

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 47 лв.

 

Искането за вписване на промени във вписаните в регистъра обстоятелства, следва да бъде заявено писмено, чрез лицензиран пощенски оператор или устно след съставяне на протокол за това, в 14-дневен срок от настъпването на промяната. Към уведомлението се прилагат заверени копия от документите, удостоверяващи промяната и документ за платена такса.

Таксата за разглеждане на документите е в размер на 47 лв. и може да се заплати чрез картово плащане на място или по банков път по сметката на Министерство на културата IBAN: BG06 BNBG 9661 3000 1755 01; BIC: BNBGBGSD, БНБ. Във втория случай, като основание за плащането следва да се посочи: „за вписване на промени в регистрация за колективно управление на права“.

Издаденото актуално удостоверение може да бъде получено лично или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Авторско право и сродните му права"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400821
Факс: (02)9400821
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ....

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Авторско право и сродните му права"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не