Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения

Какво представлява услугата

Описание

Министерството на културата поддържа публичен регистър на народните читалища и читалищните сдружения. В него се вписват читалища и читалищни сдружения, които вече са вписани в съдебния регистър. Като резултат от този акт Министерството на културата издава удостоверение за вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения. Това удостоверение дава право на ръководствата на читалищата да кандидатстват и да им бъдат предоставяни субсидии от държавния и общинския бюджет, както и държавно и общинско имущество за ползване.

 

- Правно основание

 • Закон за народните читалища - чл. 10

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Удостоверение 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт. Всички изисквания към потребителите и всички необходими документи, които следва потребителите да предоставят.

Към заявлението се прилагат:

 • копие от съдебното решение за регистрация на юридическото лице в регистъра на съответния окръжен съд, заверено от представителя на юридическото лице на всяка страница „Вярно с оригинала”, с подпис и печат на юридическото лице;
 • копие от действащия устав на читалището или читалищното сдружение, заверено от представителя на юридическото лице на всяка страница „Вярно с оригинала”, с подпис и печат на юридическото лице;
 • списък на членуващите читалища в читалищното сдружение.

 

Издаването на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения се извършва въз основа на писмено заявление или устно искане. Заявленията се подават чрез Звеното за административно обслужване на Министерството на културата, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор. 

Всички образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Писмено заявление по образец Приложение № 1, достъпно на интернет страницата на Министерството на културата.

За устно подадените искания се съставя Протокол за устно заявяване за издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения – Приложение № 2.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7-дневен от подаване на заявлението, освен в случаите, когато са констатирани нередности. Срокът от 7 дни започва да тече от тяхното отстраняване

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

7-дневен от подаване на заявлението, освен в случаите, когато са констатирани нередности. Срокът от 7 дни започва да тече от тяхното отстраняване

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400822
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ......

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не