Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Разрешение за създаване на обществени колекции

Какво представлява услугата

Описание

Разрешение за създаване на обществени колекции

 

- Правно основание

 • Закон за културното наследство - чл. 109а

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. заявление – образец № 1;
 2. проект на решение на ръководния орган, в  което се представя информация за:

 

 • тематичния обхват на колекцията;
 • наличието на движими културни ценности, притежаващи удостоверение за идентификация съгласно чл. 98, ал. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН) или паспорт, за културни ценности по чл. 102, ал. 1 ЗКН или на обособена група от предмети и образци, които нямат качества на движими културни ценности, но в съвкупност представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес;
 • помещения, осигуряващи подходящи условия за съхранение и представяне на движимите културни ценности или на предметите и образците в постоянни и временни експозиции;
 • източниците на финансиране на дейността;
 • специалисти, отговорни за управлението и дейността на колекцията - завеждащ колекцията и други длъжностни лица, при необходимост;
 • предвидените дни за посещение за различните видове и категории посетители и начина, по който ще бъдат обявени;
 • цифровия шифър за обозначение на колекцията;
 • становище от национален или регионален музей относно обществената значимост на колекцията.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 

Телефон за връзка: (02)9400822

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400822
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ......

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не