Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Утвърждаване на тарифите за размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права

Какво представлява услугата

Описание

Регистрираните организации за колективно управление на права (сдружения с нестопанска цел) прилагат тарифи за събираните от тях възнаграждения, утвърдени от министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.

 

- Правно основание

Закон за авторското право и сродните му права - чл. 94р

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявление по чл. 94р, ал. 3, 4, 9 10 или 12 от ЗАПСП (образец, утвърден от министъра на културата и поместен на страницата на Минстерство на културата в интернет). 

Заявление по чл. 94р, ал. 3, 4, 9 10 или 12 от ЗАПСП (образец, утвърден от министъра на културата и поместен на страницата на Министерство на културата в интернет) с приложени документи:

 1. проект на тарифа или проект за изменение или допълнение;
 2. решение на компетентния орган на организацията за колективно управление на права за приемане на проекта по т. 1;
 3. договор с Българската национална телевизия, Българското национално радио, споразумение с представителна организация на ползватели по чл. 94р, ал. 3 или доказателства, че преговорите по чл. 94р, ал. 3 от ЗАПСП са завършили без споразумение (в случаите, когато тарифата е за възнагражденията, дължими от посочените медии);
 4. декларация по чл. 94р, ал. 9 от ЗАПСП, че за съответния начин на използване на съответната категория или вид права няма представителна организация на ползватели;
 5. методика за определяне размера на предложените възнаграждения, съобразена с икономическата стойност на правата за конкретния вид използване, както и с икономическата стойност на услугите, предоставяни от организациите за колективно управление на права;
 6. икономическа обосновка на проекта на тарифа или нейно изменение или допълнение; 
 7. документ за платена такса.

Заявлението се подава лично или чрез лицензиран пощенски оператор. 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен, 30-дневен.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 180 лв.

 

Таксата за разглеждане на документите е в размер на 180 лв. и може да се заплати по банков път по сметката на Министерство на културата IBAN: BG06 BNBG 96613000175501; BIC: BNBGBGSD, БНБ или чрез картово плащане на място. В първият случай, в платежният документ, като основание за плащане трябва да се посочи "за утвърждаване на тарифа за размера на възнагражденията, събирани от ОКУП". 

Издадените заповеди на министъра на културата или на негов заместник при условията на делегирана компетентност, могат да бъдат получени лично или чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

- Резултат от услугата

Описание

14-дневен, 30-дневен.

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Авторско право и сродните му права"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400821
Факс: (02)9400821
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ....

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Авторско право и сродните му права"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не