Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството

Какво представлява услугата

Описание

Заявителят на услугата получава признаване или отказ за признаване като организация на производители на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури, асоциация на организации на производители или междубраншова организация в сектора на рибарството.

Стандарт_Признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството

 

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета - чл. 14, чл. 16

Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 10, чл. 10в

Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара - чл. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен от Вас представител заявление по образец (приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7/2018 г.) с приложени към него документи както следва:

 

I. За признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури:

 • вътрешни правила за дейността на организацията на производители;
 • списък на членовете на организацията;
 • справка-декларация по образец за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване (Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2, т. 3 от Наредба № 7/2018г.);
 • извлечения от счетоводството или данъчни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през последните три години, а за новосъздадена организация – за последната година;
 • декларации от членовете на организацията, че не са свързани лица по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на Наредба № 7/2018 г.;
 • декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия (https://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html);
 • декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
 • пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

 

II. За признаване на асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури:

 • списък на членовете на асоциацията;
 • вътрешни правила на асоциацията на организации на производители;
 • декларация, че асоциацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
 • пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.


III. За признаване на междубраншови организации в сектора на рибарството:

 • списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;
 • вътрешни правила;
 • доказателства, че обхваща най-малко една четвърт от производството и/или търговията, и/или преработката в страната на един или повече продукти от риболов и/или аквакултури;
 • декларация, че не осъществява пряко производство, търговия и преработка на продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури;
 • пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление по пощата,Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостовере-ние за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електро-нен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от секция  Образци  на документи.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако достав-чика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на на земеделието и храните

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 3 месеца

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начини за получаване на резултата от услугата:

 • на място, в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Кой издава резултата от услугата

Министър на земеделието

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: 981 79 55
Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Министерството на земеделието, храните и горите, дирекция „Обща политика в областта на рибарството”

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не