Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план

Какво представлява услугата

Описание

В процеса на изработване на подробни устройствени планове инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлени имоти може да се разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания проект за подробен устройствен планз за: обекти с обхват повече от една област, за обекти с национално значение и/или национални обекти, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии, на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една област и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 133, ал. 1, за случаите по чл.124а, ал. 4 ; чл. 133, ал. 3; чл. 133, ал. 4; чл. 133, ал. 7, и ал. 8; чл. 133, ал. 9

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 

 

 1. Заявление по образец; 
 2. Проект за план-извадка; 
 3. Решение на съответния експертен съвет за случаите по чл. 133, ал. 1от ЗУТ;
 4. Съгласие на органа, който назначава експертния съвет по устройство на територията, компетентен да приеме проекта за ПУП за случаите по чл.133, ал. 3 от ЗУТ;
 5. Извадка от предварителния проект за ПУП за случаите по чл. 133, ал. 4 от ЗУТ;
 6. Решение на съответния експертен съвет за случаите по чл. 133, ал. 7 от ЗУТ;
 7. Извадка от проекта за ОУП или проекта за изменение на ОУП за случаите по чл. 133, ал. 7 от ЗУТ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

един месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не