Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения

Какво представлява услугата

Описание

Министърът на регионалното развитие и благоустройството със заповед разрешава изработването на:

 

 • общи устройствени планове и на техните изменения на селищните образувания с национално значение и на общините по Черноморското крайбрежие, и на
 • подробни устройствени планове и техните изменения за:
  • обекти с обхват повече от една област,
  • за обекти с национално значение и/или национални обекти,
  • за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии,
  • на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една област,
  • за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав,
  • за изграждане на нов или за разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект и на хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект,
  • на специализирани подробни устройствени планове за изграждане на ново или за разширение на съществуващи рибарски и яхтени пристанища,
  • на пристанища със специално предназначение,
  • на специализираните крайбрежни предприятия за хидротехническо и хидроложко проучване, строителство, буксировка и спасяване и за опазване на околната среда и
  • на генерални планове на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на техните изменения за пристанищната територия и за пристанищната акватория.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 124, ал. 2, чл. 124а, ал. 4 и 9, чл. 135, ал. 3

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52б, ал. 3, чл. 75, ал. 6 и 9; чл. 112а, ал.3; чл. 112д, ал. 5,7 и 8

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 

 

 1. Заявление по образец. Заявлението за разрешение за изработване на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт, се подава пред Изпълнителна агенция "Морска администрация" от лицата по чл.112а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.
 2. Документи, легитимиращи заявителя като заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон.
 3. Задание по чл. 125 от ЗУТ, съставено от възложителя, включващо при необходимост опорен план, съдържащ основни кадастрални и специализирани данни за територията и придружено от информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и  устройствени планове.

Заданието за изработване на ПУП за обектите по чл. 52б, ал. 3, чл. 75, ал. 6 и 9, чл. 112д, ал. 4, 6 и 7 от ЗМПВВППРБ - информация за предвижданията на Морския пространствен план на Република България и на концепции и схеми за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен.

Заданието за изработване на ПУП-ПП за обектите по чл.124а, ал.9 от ЗУТ трябва да включва варианти на трасето.

 1. Информация дали обектът, за който се изработва проекта за ПУП/ИПУП, е определен от Министерския съвет за „обект с национално значение“ по смисъла на § 5, т. 62 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и/или за „национален обект“ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.
 2. Мотиви и доказателства за наличието на обстоятелства, налагащи изменение на влезли в сила общи и подробни устройствени планове на основание на чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
 3. Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) на заданието за изработване на ОУП или ПУП или на техните изменения съгласно чл. 125, ал. 6 от ЗУТ.
 4. Становище или данни за номер и дата на решение на МОСВ за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие съгласно чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.

Съгласуването по ЗКН и становище на МОСВ не се прилагат при изработване на ПУП, които не определят рамка за инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, не се отнасят за предприятия и съоръжения по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда и не попадат в защитени зони и които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство.

 1. Скица с предложение за изменение на подробния устройствен план по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.
 2. Писмено съгласие на съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ за изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, съгласно чл. 134, ал. 8 от ЗУТ.
 3. За ПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море по чл. 52а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ –
 • Съгласие на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на туризма и министъра на културата, съгласно чл. 52б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ.
 1. За ПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав, на основание чл. 75, ал. 2 от ЗМПВВППРБ:
 • Съгласие на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката и, министъра на енергетиката, министъра на туризма и министъра на културата, съгласно чл. 52б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ, във връзка с чл. 75, ал. 6 от ЗМПВВППРБ;
 • Информация за споразумение между правителствата на Република България и Румъния за прокарването на подводни и въздушни кабели и тръбопроводи между двете страни, съгласно чл. 80, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
 • Информация за споразумение между правителствата на Република България и Румъния за изграждане на хидротехническите съоръжения, свързващи двата бряга на река Дунав, съгласно чл. 80, ал. 2 от ЗМПВВППРБ.
 1. Разрешение на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на хидротехнически и навигационни съоръжения от други ведомства, съгласно чл. 61, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.
 2. За разрешаване на изработване на генерален план на пристанище за обществен транспорт или неговото изменение по чл.112а, ал.3 от ЗМПВВППРБ:
 • Мотивирано становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за съответствие на инвестиционната инициатива с документите по чл. 112а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ (одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г., концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен), съгласно чл.112а1, ал. 3 от ЗМПВВППРБ, подадено в 14-дневен срок от постъпването на заявлението;
 1. Информация за решение на Министерския съвет за изграждането или разширението на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура по морското дъно и неговите недра и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав от държавата, съгласно чл.52а, ал.4 и чл.75, ал.5 от ЗМПВВППРБ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Индивидуалният административен акт (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството) се публикува на интернет-страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg в раздел „За потребителя“/ „Регистри“, подраздел „Актове за изработване на устройствени планове“.

Кой издава резултата от услугата

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не