Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Одобряване на проект за подробен устройствен план или на изменение на подробен устройствен план и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Какво представлява услугата

Описание

Министърът одобрява със заповед проекта за подробен устройствен план или изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи след приемането им от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, за:

 • обекти с обхват повече от една област
 • обекти с национално значение и/или национални обекти
 • за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии и
 • за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една област
 • за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав
 • за изграждане на нов или за разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект и на хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект
 • на специализирани подробни устройствени планове за изграждане на нови или за разширение на съществуващи рибарски и яхтени пристанища, на пристанища със специално предназначение
 • на специализираните крайбрежни предприятия за хидротехническо и хидроложко проучване, строителство, буксировка и спасяване и за опазване на околната среда,
 • генералните планове на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на техните изменения за пристанищната територия и за пристанищната акватория се одобряват със съвместна заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 13, ал. 3; чл. 129, ал. 3, т. 2; чл. 136, ал. 1; п. 45, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ; п. 25, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. ; п. 57, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. ; п. 52, ал. 2, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г ; п. 52, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. ; п. 124, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ, бр. 82 от 2012 г.; п. 80, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр.16 от 2021 г.

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52б, ал. 5; чл. 75, ал. 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5 ; чл. 75, ал. 9, във връзка с чл. 112д или чл. 111б, ал. 1 ; чл. 112а, ал. 6; чл. 112в, ал. 3; чл. 112д, ал. 5, ал. 6, ал.7; чл. 112п, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

1. Заявление по образец

 

Допълнителни документи: 

 

 1. Когато проектът е приет от Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) по административна услуга 1427 Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  се прилагат документите, които се изискват допълнително с протокола от заседанието на НЕСУТРП, или по които са извършени промени във връзка с изпълнение на решенията на НЕСУТРП.
 2. За одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт – ПУП/ ИПУП-ПРЗ/ ИПРЗ за пристанищната територия и ПП/ ИПП за акваторията се представи  информация за:
 • Информация за разрешение за изработване на проект на генерален план, издадено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл.112а, ал.3 от ЗМПВВППРБ;
 • Становище на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по заявлението за инвестиционна инициатива по чл.112б, ал. 2 от ЗМПВВППРБ;
 • Становище на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проекта за генерален план по чл.112б, ал. 5 от ЗМПВВППРБ;
 • Документи, удостоверяващи, че планът е приет от междуведомствен експертен съвет, назначен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл.112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.
 1. Когато проектът се внася за одобряване без да е проведена самостоятелна процедура за приемане от НЕСУТРП, се прилагат документите, които се изискват за извършване на административна услуга 1427 Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не