Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за изменения в одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж

Какво представлява услугата

Описание

След издаване на разрешението за строеж от министъра на регионалното развитие и благоустройството, изменения в одобрения от него инвестиционен проект могат да се разрешат в обхвата на допустимите съществени отклонения, преди реализирането им, по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица (възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот/ сградата/ етажната собственост, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон и др.), въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строежт със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж, която се издава едновременно с одобряване на измененията в инвестиционния проект.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 5; п. 52, ал. 7, ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр. 98 от 28.11.2014 г.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 

 

 1. Заявление по образец; 
 2. Проект и мотивирано предложение за изменението;
 3. Документи съгласно чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ в зависимост от характера на измененията;
 4. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ;
 5. Документи за учредяване право на строеж по реда на Закона за държавната собственост за обекти, предвиждащи застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав за изграждане или разширение на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост, на пристанище за обществен транспорт с регионално значение, за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура, за изграждане или разширение на рибарско пристанище или на специализиран обект за обслужване на риболовни дейности по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България съгласно чл.189а от ЗУТ;
 6. За обекти, засягащи републикански пътища - съгласуване от администрацията управляваща пътя по чл. 144, ал. 5 от ЗУТ;
 7. Опис, придружен с опорен план, определящ сградите за премахване, които са без режим на застрояване и/ или тези за запазването им за определен срок до завършване на строежа във връзка с чл. 148, ал. 9, т. 4 от ЗУТ;
 8. Становище на МОСВ за необходимостта от ОВОС и за оценка за съвместимостта на предложението за промяна на инвестиционното намерение с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
 9. Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни - при изготвена оценка по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ ; 1 месец - при изготвена оценка по чл. 142, ал.6, т.1 от ЗУТ

Начини на плащане

По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители (обн. ДВ бр.94/ 12.08.1998 г. изм. и доп. обн. ДВ. бр.65 от 2004 г.) и Инструкция № 3 от 17.12.2001г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001 г.).

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не