Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти

Какво представлява услугата

Описание

Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава на лица за оценяване на строителни продукти следните разрешения:

 

 1. Разрешение за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти;
 2. Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания;
 3. Разрешение за издаване на българско техническо одобрение на строителни продукти;
 4. Разрешение за издаване на европейска техническа оценка на строителни продукти;
 5. Разрешение за оценяване на експлоатационните показатели на съществената характеристика.

 

Министърът отказва издаването на разрешение, отнема, продължава, спира действието, актуализира, преиздава, разширява, отказва разширение и/или актуализация и ограничава обхвата на издадените разрешения на лицата за оценяване на строителни продукти.

- Правно основание

Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 9, ал. 2, т. 3

Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - чл. 17, ал. 1, т. 2

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (текст от значение за ЕИП) - чл. 1-68, Глава V и Глава VII

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. За получаване на разрешение за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011:

 

 1. заявление съгласно образец № 1 (приложение 1);
 2. попълнена необходимата таблица с изискванията на съответните стандарти БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN 17025:2018 (образец №10 на електронен носител);
 3. документите по т. 2.1 от Процедурата за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им (Приложение № 2 към чл.17, ал.3 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.), в т.ч.
 • заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството с описание на желания обхват строителни продукти/продуктови области, технически спецификации и нормативни актове и системи за оценяването им съгласно образец № 1 или № 2;
 • копие от акта за създаване, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;
 • информация за трудови и граждански договори на персонала, за документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация, обучение, компетентност и професионален опит съгласно образец № 3;
 • справка в табличен вид за оценяваните продукти/продуктови области и техните характеристики, за методите за изпитване/изчисляване, както и за лабораториите, в които продуктите ще бъдат изпитвани, когато това се изисква от системата за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и от националните изисквания за влагане в строежите на строителния продукт съгласно образец № 4;
 • справка за техническите средства за извършване на изпитванията, които са извън обхвата на акредитация на лабораториите по буква "г" съгласно образец № 5;
 • декларации от ръководния персонал и от персонала, ангажиран с дейностите по оценяване на строителните продукти, за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП и чл. 43, параграфи 3, 4 и 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011 съгласно образец № 6;
 • копие от застрахователни договори за вредите, които могат да настъпят вследствие неизпълнение на задълженията, свързани с дейността по оценяване на строителните продукти;
 • разпределение на персонала за изпълнението на задачи по оценяване на строителните продукти в зависимост от неговата компетентност съгласно образец № 7;
 • списък на техническите спецификации, съдържащи технически изисквания и методи за изпитване, които лицето притежава, по отношение на продуктите, посочени в заявлението, съгласно образец № 8;
 • обща документация на системата за управление в съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 2 от наредбата;
 • документирани процедури за оценяване на строителните продукти, за които лицето кандидатства;
 • документ за платена такса за проверка на документите съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.
 1. информация за валиден/и сертификат/и за акредитирания обхват и документите по буква „в” за обхват извън акредитация - в случаите, когато лицата са акредитирани частично за обхвата от продукти и методи, за които кандидатстват;
 2. сертификат на одитор, обучен по БДС EN ISO 19011, за оценка на компетентност на лаборатории за изпитване по БДС EN ISO/IEC 17025 - за случаите по чл. 46 на Регламент (ЕС) № 305/2011;
 3. информация за лицето и за обхвата на нотификация съгласно образец № 9.

 

2. За получаване на разрешение за оценяване на строителни продукти за съответствие с националните изисквания:


а) заявление съгласно образец № 1 (приложение № 2);
б) попълнена необходимата таблица с изискванията на съответните стандарти БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN 17025:2018 (образец №10 на електронен носител);
в) документите по т. 2.1 от Процедурата за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им (Приложение № 2 към чл.17, ал.3 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.);
г) информация за валиден/и сертификат/и, заповед  за акредитирания обхват и документите по буква „в” за обхват извън акредитация - в случаите, когато лицата са акредитирани частично за обхвата от продукти и методи, за които кандидатстват.

 

3. За получаване на разрешение за издаване на европейска техническа оценка (ЕТО):


а) заявление съгласно образец № 2 (приложение № 1);
б) документите по т. 2.1 от Процедурата за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им (Приложение № 2 към чл.17, ал.3 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.);
в) за продуктовите области, за които кандидатстват, съгласно приложение ІV, таблица 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011:
•    преведени на български език европейски документи за оценяване (ЕДО);
г) валиден сертификат за акредитация на лабораторията им за изпитване.

 

4. За получаване на разрешение за издаване на българско техническо одобрение (БТО) прилагат:


а) заявление съгласно образец № 2 (приложение № 2);
б) документите по т. 2.1от Процедурата за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им (Приложение № 2 към чл.17, ал.3 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.);
в) за продуктовите области, за които кандидатстват, съгласно приложение №4, към чл. 18, ал. 4, т. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.:
•    преведени на български език ЕДО или ръководства за европейско техническо одобрение, и/или
•    преведени на български език съществени характеристики и експлоатационни показатели на строителните продукти от мандатите на ЕОТА;
•    информация за валиден сертификат за акредитация на лабораторията им за изпитване.

Образци на документи

 

 

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

6 месеца

Начини на плащане

По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

За извършване на административната услуга се събират държавни такси в размер, определен съгласно раздел V от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.):

1. за проверка на документацията на кандидата към подадено заявление за издаване на разрешение, разширение на обхват, актуализация или преиздаване:

а) за пълнота и съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета - 150 лв.;

б) по 20 лв. за всяка/всеки;

аа) хармонизирана техническа спецификация, включена в заявление за нотификация;

бб) техническа спецификация, включена в заявление за хоризонтална нотификация;

вв) продукт, включен в заявление за оценяване на съответствие с национални изисквания;

гг) продуктова област, включена в заявление за издаване на българско техническо одобрение;

2. за проверка на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки:

а) на орган/лице за сертификация с лаборатория - 600 лв.;

б) на орган/лице за сертификация без лаборатория - 400 лв.;

в) на орган/лице за издаване на техническа оценка/одобрение - 500 лв.;

г) на лаборатория за изпитване - 300 лв.;

3. за издаване на разрешение и за разширяване на обхват на издадено разрешение - 250 лв.;

4. за актуализация и за преиздаване на разрешение - 100 лв.

При представяне на сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC 17021-1 и/или БДС EN ISO/IEC 17065, включващ продуктите и стандартите по подаденото заявление, се заплаща 70 на сто от таксата по т. 2.

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В центъра за административно обслужване на МРРБ на адрес 1202 София, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 17-19.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор. Разходите са за сметка на заявителя. 

Кой издава резултата от услугата

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Технически правила и норми", Отдел "Строителни продукти"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не