Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Приемане на проект за общ устройствен план или за изменение на общ устройствен план, и на специфични правила и нормативи към общ устройствен план или към изменение на общ устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Какво представлява услугата

Описание

Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика разглежда и приема проекти за общи устройствени планове и техните изменения, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към проект за изменение подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за:

 

 • територии с особена териториалноустройствена защита, включително територии със специфична характеристика, определени по реда на отделни закони и
 • на селищни образувания с национално значение и
 • на Черноморските общини,
 • за други общи устройствени планове - по решение на общинския съвет.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 13, ал. 3; чл. 127, ал. 5, ал.10; чл. 136, ал. 1; п. 80, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр.16 от 2021 г.; п. 45, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г.; п. 25, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г.; п. 57, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.; п. 52, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 98 от 2014 г.; п. 52, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.; п. 124, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн. - ДВ, бр. 82 от 2012 г.

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие - чл. 19, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи
 

 1. Заявление по образец;
 2. Задание по чл. 125 от ЗУТ, което за случаите, посочени в чл.125, ал.8 от ЗУТ, да е придружено с писмено становище за съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство за защитени територии за опазване на културното наследство, съгласно чл. 125, ал. 6 от ЗУТ и със становище или решение на компетентните органи по околната среда за определяне на приложимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичната разнообразие, съгласно чл. 125, ал. 7 от ЗУТ;
 3. Опорен план;
 4. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността й за строителство съгласно чл.103, ал.6 от ЗУТ.
 5. Проект за ОУП/ ИОУП;
 6. Информация за документи, удостоверяващи съобщаването на заповедта за разрешаване изработването на ОУП/ ИОУП по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
 7. Информация за Решение на общинския съвет за съгласуване на проекта за ОУП/ ИОУП на селищни образувания с национално значение, съгласно чл. 127, ал. 10 от ЗУТ;
 8. Предложение на общинския съвет за приемане на ОУП/ ИОУП за община по Черноморското крайбрежие, съгласно чл. 19, ал. 3 от ЗУЧК;
 9. Информация за Решение на общинския съвет по чл.127, ал.5 от ЗУТ, когато се внасят за приемане от НЕСУТРП проекти за ОУП на териториите по чл. 10, ал. 2 от ЗУТ (територии с особена териториалноустройствена защита и територии със специфична характеристика, определени по реда на отделни закони) и за други общи устройствени планове;
 10. Документи от проведено от възложителя обществено обсъждане на проекта за ОУП/ ИОУП, съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.
 11. Документи за съгласуване на проекта за ОУП/ ИОУП със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗУТ - необходимите актове, издадени при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон, в т.ч. по Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното рознообразие и др., и писмени становища на заинтересуваните ведомства.
 12. За започнатите производства по изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до 01.01.2019 г. на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. с издаване на акт за одобряването им, се изисква възложителят да представи съгласуване с експлоатационните дружества.
 13. Информация за издадено Разрешение от Министерския съвет или от общинския съвет за промяна на предназначението на територии и поземлени имоти, съгласно чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ - за проекти за ИОУП, с които се променя предназначението на части от територии и поземлени имоти, предвидени в действащия ОУП на урбанизирана територия с население над 10 000 жители за озеленени площи, които не са реализирани, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура.
 14. Предложения за СПН към ОУП/ИОУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика - НЕСУТРП, назначен от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не