Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Одобряване на идеен/технически/работен инвестиционен проект за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии, и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България

Какво представлява услугата

Описание

Идейните/ техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството:

 • за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една област или за обекти с национално значение и/или национални обекти,
 • за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии,
 • за подводни линейни обекти на техническата инфраструктура или техни разширения върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав,
 • за изграждане на ново пристанище, за разширение, реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище за обществен транспорт с национално или регионално значение,
 • за специализиран пристанищен обект и за рибарски и яхтени пристанища, пристанища със специално предназначение, което е технологично свързано с производствения процес на корабостроителните и кораборемонтните предприятия, както и на специализираните крайбрежни предприятия за хидротехническо и хидроложко проучване, строителство, буксировка и спасяване, и за опазване на околната среда.

- Правно основание

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52в, ал. 2, чл. 75, ал. 7; чл.112г1, ал.3; чл.112г, ал. 4; чл.112о, ал.3

Закон за устройство на територията - чл. 142, ал. 1, ал. 2; чл. 145, ал.1, т.3 ; п. 125, ал. 1, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; п. 52, ал. 3, ал. 5 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 66 от 2013 г.; п. 52, ал. 5, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.; п. 55, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.; п. 58, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. ; п. 26, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. ; п. 46, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ; п. 81, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 16 от 2021 г.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:


1. Документи по чл. 143 и по чл. 144, ал. 1 и 2 от ЗУТ, в т.ч.:

 

ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 143 ОТ ЗУТ :

 

1.1. За одобряване на технически/ работен инвестиционен проект - Оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, извършена с доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя, съгласно чл.142, ал.4 и 6 от ЗУТ.

За одобряване на идеен инвестиционен проект, който да бъде основание за издаване на разрешение за строеж и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки - Предварителна оценка за съответствие на идейния инвестиционен проект със съдържание по чл.142, ал.2, предложение първо от ЗУТ, извършена с доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя, съгласно чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.

 

1.2. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

 

1.3. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ;

- За обекти на техническата инфраструктура не се издава виза за проектиране съгласно чл.140, ал.6 от ЗУТ;
- За изменение на положението или устройството на заварени строежи - подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, във връзка с ново строителство – представят се проекти, съгласувани с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения са засегнати, съгласно чл.64, ал.5 от ЗУТ.
 

1.4. Влeзли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или друг специален закон в т.ч.:

 

А) По ЗООС и ЗБР – Влязло в сила Решение по ОВОС и оценка по реда на ЗБР и/ или за преценяване на необходимостта от ОВОС.
За инвестиционни проекти, които не попадат в разпоредбите на глава шеста на ЗООС се представя влязъл в сила административен акт по реда на ЗБР.

 

Б) По Закона за опазване на земеделските земи 

 

- За строителство на обекти в земеделски земи по влязъл в сила ПУП - Решение на съответната комисия по чл. 17/ Комисията за земеделските земи от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за промяна на предназначението на земята по чл.17а от ЗОЗЗ, съгласно чл. 26 от ЗООЗ.
- За изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, за линейните обекти за пренос на електроенергия съоръжения и елементи и съоръжения към газопроводи в обхвата на параметрите по чл.17а, ал. 2 от ЗООЗ не се изисква промяна на предназначението на земята.
- За изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост земеделските земи, които стават публична държавна или общинска собственост, се считат с променено предназначение от момента на влизане в сила на на ПУП съгласно чл. 24, ал. 7 от Закона за опазване на земеделските земи. Процедурата по издаване на удостоверението за промяната на предназначението на земеделската земя се извършва служебно.


В) По Закона за горите

 

- Решения на Министерския съвет за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии -- публична държавна собственост по чл.74, ал. 1 от Закона за горите.
Поземлени имоти в горски територии, които стават публична държавна или общинска собственост, се смятат с променено предназначение от датата на влизане в сила на ПУП, предвиждащ изграждане на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, съгласно чл.73, ал.5 от Закона за горите.

- Заповеди за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии за случаите по чл. 74, ал.2 от ЗГ на комисия в регионалната дирекция по горите/ комисия в Изпълнителната агенция по горите.
 

 

ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 144, АЛ. 1 И 2  ОТ ЗУТ:

 

1.5. Документи за собственост или учредено право на строеж, за учредени учредени сервитути и право да се строи в чужд имот по силата на специален закон (Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за горите, Закона за енергетиката, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Закона за водите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ) и др.) - необходимите актове, издадени при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон в т.ч.:

 

- За изграждане на национален обект, на обект с национално значение или на общински обект от първостепенно значение не се представя документ за собственост, а документи, удостоверяващи, че са приключили отчуждителните производства по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост, съгласно чл.144, ал. 6 от ЗУТ.


- За изграждането на национални обекти - информация за Решение на Министерския съвет за отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост по чл.34а от ЗОЗЗ, а за останалите  случаи – заповед на областния управител за отчуждаване при условията на Закона за държавната собственост (ЗДС).


- За изграждане на обектите, които след изграждането им стават държавна собственост се представят актове за държавна собственост за терените, с изключение на: временните постройки, пътната мрежа, коритата на реки и дерета, освен ако в специален закон е предвидено друго, за които не се съставят актове за държавна собственост по чл. 68, ал.4 от Закона за държавната собственост.


- За строителство в имоти - земеделски земи от държавния или от общинския поземлен фонд по влязъл в сила ПУП на обекти на техническата инфраструктура или на други обекти от лицата по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ – документи за придобиване чрез продажба, учредяване на ограничени вещни права или сервитути върху тях от министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице, съответно общинският съвет, съгласно чл.29, ал.3 и 4 от ЗОЗЗ. Разпоредбите на чл.29 от ЗОЗЗ не се прилагат при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост.


- За изграждане на обекти в имоти-общинска собственост - договори за придобиване на собственост и/ или ограничени вещни права, вписани в службата по вписванията съгласно чл.34, ал. 7 и 8 от Закона за общинската собственост или по другите начини предвидени в глава четвърта на ЗОС.


- За изграждане на обекти в имоти-частна собственост, които след изграждането им стават общинска собственост, се представят документи за отчуждаване или придобиване на право на строеж или др. начини по реда на глава трета от Закона за общинската собственост (ЗОС)


- За строежите под и над улици или други открити пространства, собственост на общините или държавата, се извършват въз основа на учредено право на строеж по реда на Закона за общинската собственост или на Закона за държавната собственост, съгласно чл.188, ал.5 от ЗУТ, освен ако в специален закон не е предвидено друго.


- За строеж в чужд поземлен имот и строеж под повърхността на земята в чужд поземлен имот - представят се документи за учредено право на строеж или право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда, както и строежи под повърхността на земята/ заповед по чл. 193, ал. 3 и 4 от ЗУТ или документи за учреден сервитут по чл. 64 и § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката съгласно чл. 182, ал.2 от ЗУТ.


Б) За изграждане на обекти в горски територии се прилагат:

 

- Заповеди за продажба по чл. 79, ал. 2 от ЗГ на министъра на земеделието, храните и горите на горските територии, държавна собственост и на  кмета на общината съвет - за горските територии, общинска собственост.


- Актове за учредяване на право на строеж върху поземлени имоти в горски територии - държавна и общинска собственост за обектите по чл. 54, ал.1 от Закона за горите, учредено от съответните органи по чл.54, ал.2 от ЗГ и договор по чл.56, ал.9 от ЗГ между заявителя и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, съответно кмета на общината, вписан в службата по вписванията по местонахождение на имота.


- Актове за учредено право на строеж върху имоти, които не са държавна и общинска собственост в нотариална форма съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗГ.


- За обектите по чл. 54, ал. 1 от Закона за горите не се изисква промяна на предназначението на горските територии.

 

Не е необходимо учредяване право на строеж за изграждане на обектите по чл. 54, ал. 1 в случаите, когато строителството се извършва от собственика на територията или от горско сдружение по чл. 183 от ЗУТ, съгласно чл.59, ал. 2 от ЗГ.

 

- Акт за учредяване на сервитут за изграждане на обекти по чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗГ от органите по чл. 61, ал. 3 от ЗГ и договор по чл. 63, ал. 8 от ЗГ между заявителя и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, съответно кмета на общината, вписан в службата по вписванията по местонахождение на имота. Сервитутът върху поземлени имоти в горски територии, които не са държавна или общинска собственост, се учредява от собственика в нотариална форма съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗГ.


- За учредяване на сервитут в горски територии, които са предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната - разрешение от ръководителя на съответното ведомство

 

Не се изисква учредяване на сервитут за изграждане и/или обслужване на обектите, когато собственикът на обектите по чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗГ и на горската територия, върху която са разположени - частна собственост, е едно и също лице съгласно чл.66 от ЗГ.

 

В) За изграждане на обекти, предвиждащи застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в полза на община за изграждане или разширение на рибарско пристанище или на специализиран обект за обслужване на риболовни дейности по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България съгласно чл.189а от ЗУТ, във връзка с чл.52а, чл.75, ,чл.112е, чл.112з, чл.112и, чл.112к и чл.112л от ЗМПВВППРБ - документи за учредяване право на строеж по реда на Закона за държавната собственост съгласно чл.189а, ал. 2 от ЗУТ.

 

Г) За изграждане на тръбопроводи и съоръжения за водоснабдяване или отвеждане на отпадъчни води и наземни съоръжения към тях и при реконструкция или основен ремонт на съществуващи водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения съгласно чл. 83 и чл.83 б - учредено право на прокарване при условията на чл.83а от ЗУТ;

 

1.5. Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ(за строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6, 7 и 8, и за обекти - недвижими културни ценности). За обекти на техническата инфраструктура не се изисква виза за проектиране.

 

1.6. Инвестиционния проект – 2 копия на хартиен и електронен носител в обхват и съдържание, определени с Наредбата № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/ 2001 г. на МРРБ

 

1.7. Други влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по специален закон (Закона за опазване на земеделските гори, Закона за горите, Закона за водите, Закона за пътищата, Закона за железопътния транспорт, Закона за енергетиката, Закона за електронните съобщения, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, Закона за здравето, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за защитените територии, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от бедствия, Закона за културното наследство, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ), Закона за физическото възпитание и спорта и др.)

 

1.8. За обекти по ЗМПВВППРБ се представят и следните документи:

 

- За инвестиционните проекти за изграждане на ново, за разширение на съществуващо или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение –
съгласуване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно чл.112г, ал.3 и чл.112о, ал.2 от ЗМПВВППРБ.


- Решение за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение,прието от управителния съвет на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (с изключение на случаите, когато за пристанището е предоставена концесия), съгласно чл. 112г 1, ал.1 от ЗМПВВППРБ.
За изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура - съгласуване с лицата по чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно чл.52в, ал.2 от ЗМПВВППРБ.
 

1.9. Копие от действащи подробни устройствени планове, предвиждащи строежа, заверени от съответната общинска/областна администрация в случаите, когато актовете за одобряването им са издадени от тях.

 

2. Съгласуване от администрацията, управляваща пътя на инвестиционните проекти, които засягат републиканските пътища по чл. 144, ал. 5 от ЗУТ;

 

3. Опис, придружен със опорен план, определящ сградите за премахване без режим на застрояване и/или тези за запазване за определен срок до завършване на строежа във връзка с чл. 148, ал. 9, т. 4 от ЗУТ.

 

4. Разрешение на общинските органи по озеленяване за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност съгласно чл. 148, ал. 12 от ЗУТ.

 

5. За строителство в свлачищни райони

 

5.1. За изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ на свлачищните райони в страната и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети и във връзка с извършване на геозащитни мероприятия - приети инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на територията от специализиран състав на експертен съвет на МРРБ, вписани данни в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ и предварително съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 96, ал. 4 от ЗУТ.

 

5.2. За строителство на сгради и съоръжения, предвидени с подробен устройствен план, приет от съответния експертен съвет, в райони, вписани в регистъра на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси, поддържан от държавните дружества за геозащита, в т.ч. в райони, за които е наложена строителна забрана - приети инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на територията от специализиран състав на експертен съвет на МРРБ, отчетен положителен ефект от изпълнението на геозащитните мерки и дейности чрез мониторинг по чл. 95, ал. 3 от ЗУТ, доказателства за вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ данни от извършения мониторинг и предварително разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 96, ал. 4 от ЗУТ.

 

6. За извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа - извършено обследване по реда на чл. 176в съгласно чл. 148, ал. 13 от ЗУТ за случаите, предвидени в Закона за енергийната ефективност.

 

7. Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дни при изготвена оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ; 1 месец при изготвяне на оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

Начини на плащане

По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители и Инструкция № 3 на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111 от 2001 г.)

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не